Úgy néz ki, ahogy a vasárnap a pihenésé, a hétfő a bírósági beadványok napja lett itt a blogon. ;)

A heti adag, amit ma este küldtem el, így néz ki:

Feladóvevény a Gárda perrel kapcsolatos kifogásomhoz - Kattints a nagyításhoz!

Kifogásom a Gárda per kapcsán - Első oldal - Kattints a nagyításhoz!Kifogásom a Gárda per kapcsán - Második oldal - Kattints a nagyításhoz!

Kifogásom a Gárda per kapcsán - PDF verzió - Kattints a nagyításhoz! 

Tisztelt Bíróság!

Alulírott Kiss Endre Farkas (111. Budapest, … alatti lakos) a Fővárosi Főügyészség felperes, és a Magyar Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alperes között a Fővárosi Bíróság előtt 24.P.26.453/2007 ügyszám alatt folyamatban lévő, társadalmi szervezet feloszlatása iránt indított polgári per kapcsán

alperesi oldalon beavatkozóként

a Pp 114. § alapján

az alábbi

kifogást

terjesztem elő:

A mai napon megjelentem a Fővárosi Bíróság Polgári Kollégiumának Elsőfokú irodájánál, hogy jelen perben résztvevő egyéb személyként (BH1989. 42) éljek a
Pp 119. § (1) pontban meghatározott iratbetekintési jogosultságommal, ellenőrizendő, hogy az előző tárgyalás óta milyen iratok születtek. Kérésemre azt a felvilágosítást kaptam, hogy ebben a perben erre kizárólag azoknak van lehetőségük, akiknek jogerős bírói végzésük van arról, hogy perbelépésük engedélyezve van.

A Pp. 56.  § (3) bekezdése alapján a beavatkozó a kizárása ellen fellebbezhet, és kizárása jogerős elintézéséig a perben részt vehet.

A 2008. június 30-i tárgyaláson a Tisztelt Bíróság szóban közölte, hogy több beavatkozóval együtt az én beavatkozási kérelmemet is elutasítja, melyet én 15 napon belül, a 2008. július 15-én postázott beadványomban megfellebbeztem. Úgy tudom, a Bíróságnak nincs szándékában ősz előtt jogerős végzést hozni a beavatkozásom kérdésében, legalábbis erre utal, hogy szóban idézve lettem a szeptember 1-ei, soron következő tárgyalásra.

Korábban dr. Tóth Géza, és Hermán Péter alperesi beavatkozók is arról számoltak be, hogy a Tisztelt Bíróság megtagadta tőlük az iratbetekintés lehetőségét. Tóth úr elmondása szerint az eljáró bíró, Dr. Öcsödi Ágnes azt a felvilágosítást adta neki, mely szerint a perbeli részvétel akár a hallgatóság soraiban is történhet, következésképpen nem feltétlenül kell magában foglalnia az iratbetekintés jogát.

Ezzel szemben a BH1989. 42. szerint a beavatkozó a perben perbeli személyként „vesz részt”. Miután a Pp. 56.  § (3) ugyanezt, a „részt vehet a perben” kifejezést használja a jogerős döntésre váró beavatkozó mozgásterének leírására, így teljesen egyértelmű, hogy a már engedélyezett, és a jogerős döntésre váró beavatkozókat teljesen azonos jogok illetik meg, melyet a Bíróság köteles biztosítani a számukra.

A Tisztelt Bíróság azzal, hogy nem biztosította számomra a Pp 119. § (1) bekezdésben részemre meghatározott eljárási jogokat, szándékosan megsértette az Emberi Jogok és Szabadságok Védelméről szóló egyezmény 6. Cikkelyét (tisztességes tárgyaláshoz való jog), a Magyar Köztársaság Alkotmányának (továbbiakban: Alkotmány) 57. § (1) bekezdését (bírósághoz fordulás joga), és a Pp. 2. § (1) bekezdését (perek tisztességes lefolytatása).

Miután az engedélyezett felperesi beavatkozók vonatkozásában (pl. MAZSIHISZ, OCÖ) ilyen jogsértésekre nem került sor, a Tisztelt Bíróság ezentúl személyem vonatkozásában megsértette az Alkotmány 70/A §-át (diszkrimináció tilalma), az Emberi Jogok és Szabadságok Védelméről szóló Egyezmény 14. Cikkét (megkülönböztetés tilalma), valamint az Egyezmény tizenkettedik kiegészítő jegyzőkönyvének 1. Cikkét (megkülönböztetés általános tilalma).

Kérem a Tisztelt Bíróságot a fenti jogsértések megállapítására, valamint ennek nyomán a törvénytelenül elmulasztott kötelezettségeinek haladéktalan teljesítésére.

A Pp. 57. § (2) alapján a féllel közlendő határozatokat és iratokat a beavatkozóval is közölni kell. Kérem tehát haladéktalanul megküldeni számomra az összes, jelenleg birtokomban nem lévő iratot, melyeket a Tisztelt Bíróság a felekkel is közölt, különös tekintettel a 2008. június 30. után született beadványokra.

·         Jelen beadványomat 20 példányban csatolom.

Budapest, 2008. július 21.

Tisztelettel:

Kiss Endre Farkas

A számomra a polgári irodán felvilágosítást adó ügyintéző adatai:

24. P - Tamás, 6530 telefonszámon.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!