Ha valaki nem tudná pontosan, hogy miről van szó:


Nos, miután legutóbb Pataki Bíró Úr hiánypótlásra szólított fel, a mai napon ennek eleget tettem.

Ha valaki esetleg lusta olvasni, a mai beadványom lényege röviden:

Itt az APEH-os papír amit kértetek, különben pedig nincsenek is formai hibák abban, amit beadtam, ja és jövő héten adnék be még valamit, úgyhogy engedjétek meg lécci-lécci, mert eddig ti rontottatok el jónéhány dolgot. xD


FELADÓVEVÉNY:

Feladóvevény a Gárda-perhez benyújtott hiánypótlásomhoz 

HIÁNYPÓTLÁS: 

Hiánypótlásom a Gárda-per kapcsán - Első oldal - Kattints a nagyításhoz!Hiánypótlásom a Gárda-per kapcsán - Második oldal - Kattints a nagyításhoz!

A CSATOLT JÖVEDELEMIGAZOLÁSOK
KÖZÜL KETTŐ:

APEH igazolás a Gárda-per kapcsán - Kattints a nagyításhoz!Igazolás édesanyámtól a Gárda-per kapcsán - Kattints a nagyításhoz!

Gárda hiánypótlás - A PDF verzió letöltéséhez kattints ide!

Tisztelt Bíróság!

Alulírott Kiss Endre Farkas (111.. Budapest, … … 3. alatti lakos) a Fővárosi Főügyészség felperes, és a Magyar Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alperes között a Fővárosi Bíróság előtt 19.P.26.453/2007 ügyszám alatt folyamatban lévő (2008. szeptember 2. előtt 24.P alá tartozó), társadalmi szervezet feloszlatása iránt indított polgári per kapcsán

alperesi beavatkozó félként, a Pp. 95. § (5) alapján,

a 19.P.26453/2007/65-IX számú végzésre reagálva, az előírt 8 napos határidőn belül

az alábbi

HIÁNYPÓTLÁST

nyújtom be a 2008. szeptember 13-ai keltezésű fellebbezésem kiegészítéseként:

1.      A Bíróság kérte tőlem a fellebbezésem illetékvonzatának rendezését, melynek a jelen beadványomhoz csatolt önkormányzati-, valamint adóhatósági igazolással ezúton is eleget teszek.

2.      Ehhez személyes magyarázatként annyit tennék hozzá, hogy nappali tagozatos egyetemistaként <…>, diákhitelből, valamint az édesanyámtól havonta kapott kötelező tartásdíjból élek, mely utóbbihoz egy igazolást mellékelten csatolok.

3.      További magyarázatként megjegyzem, hogy a 2008. június 30-ai tárgyalási napon szóban hozott bírói döntés kapcsán írt, és 2008. július 15-én postázott előzetes fellebbezésem (továbbiakban: előzetes fellebbezés) mellékleteként a közírói munkásságom egy részének igazolása végett csatolt, a Vidék Média Kft-vel kötött tudósítói keret-megállapodásom bár folyamatosan megújulásra kerül, és így a mai napig érvényben van, ez egyelőre nem jelent közvetlen pénzügyi kapcsolatot köztem és a cég között, mivel jelenleg a különféle utcai események, valamint a hozzájuk kapcsolódó sajtótájékoztatók dokumentálásával eddig elsősorban egy hamarosan elinduló közös projektünk alapjainak rám eső részét fektettem le az utóbbi hónapokban, melyből én egy szóbeli megállapodás értelmében nem közvetlen díjazás, hanem a későbbi reklámbevételből való jutalék formájában fogok vállalkozóként részesülni. Addig a céggel való kapcsolatom elsősorban hallgatói-gyakornoki munkaként értelmezendő.

4.      A Tisztelt Bíróság a 65-IX számú végzésében felhívja a figyelmemet a fellebbezés néhány olyan formai követelményére, melynek annak az érdemi elbíráláshoz meg kell felelnie. Felhívja a figyelmemet például arra, hogy a Pp. 235. § (1) alapján „a fellebbezésben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a fellebbezés irányul”. Ezzel kapcsolatban előadom, hogy az előzetes fellebbezésemben erre nem volt lehetőségem, mivel akkor még a beavatkozásom elutasításáról szóló bírói döntés csak szóban hangzott el, így tehát nem állt rendelkezésemre olyan írásbeli határozat, melyre hivatkozhattam volna. A 2008. szeptember 13-án postára adott, végső formába öntött fellebbezésemben (továbbiakban: végső fellebbezés) valóban nem jelöltem meg konkrét határozatot, azonban, mivel legjobb tudásom szerint máig csupán egyetlen írásbeli végzés született a beavatkozók kérdésében, így pontos hivatkozás nélkül is egyértelműen megjelöltnek tekinthető, hogy ez a végső fellebbezésem melyik végzés ellen irányul. Ugyanakkor, hogy ne maradjon formai hiányosság, hiánypótlásként ezúton előadom, hogy a vonatkozó végső fellebbezésem  a 24.P.26.453 /2007/47-I. számú végzés ellen irányul.

5.      A Tisztelt Bíróság a 65-IX számon megküldött általános tájékoztatójában arra is figyelmeztet, hogy a Pp. 235. § (1) alapján „a fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására akkor kerülhet sor, ha az új tény vagy az új bizonyíték az első fokú határozat meghozatalát követően jutott a fellebbező fél tudomására”.  Ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy Gonda László alperesi beavatkozó által a saját, 2008. június 30-án csatolt beavatkozási kérelmében előadott egyik fontos tény (nevezetesen hogy politikai tevékenysége, és az átlag magyar embernél sokkal erőteljesebben kifejtett véleményformáló munkássága nyomán olyan politikai –és sajtótámadások érték őt, mellyel egyesek hamisan próbálták összemosni személyét a Magyar Gárdával) csak az elsőfokú határozat szóbeli közlését követően jutott a tudomásomra. Ilyenformán tehát csak ezen elsőfokú szóbeli határozat meghozatalát követően jutott a tudomásomra az is, hogy a velem történt hasonló esemény (melyet az előzetes fellebbezésem 8-as és 9-es pontjában írok le részletesebben) nem elszigetelt eset volt, hanem egy jellemző jelenség autentikus példája, vagyis csak az elsőfokú ítélet után tudtam meg, hogy az ehhez kapcsolódó tények, és így az előzetes fellebbezésemhez hozzácsatolt bizonyítékok (A1-A3, B1-B3) jelen ügyben releváns körülményt jelentenek.

6.      Ilyenformán azon körülménynek a releváns mivolta is csak Gonda úr történetének megismerését követően jutott a tudomásomra, hogy az, hogy korábban az előzetes fellebbezésemben hivatkozott kormányzati sajtótájékoztatóval (ottani B1-es melléklet) kirobbant ügy nyomán elvesztettem az mvpp.hu weboldallal kapcsolatos informatikai munkámat (melyet különben csak a legutóbbi időben szereztem vissza) jelen ügyben szintén releváns körülmény. Korábban ugyanis magam is csak elszigetelt esetnek gondoltam ezt, és csak Gonda úr személyes története nyomán döbbentem rá, hogy mindez egy általános jelenség tünete a Magyar Gárdával összemosott közgondolkodókkal kapcsolatban.

7.      Előadom továbbá, hogy a Tisztelt Bíróság azzal, hogy a 19.P.26.453/2007/69-es számú végzésében a törvényi kötelezettségeinek eleget téve érdemben elbírálta dr. Tóth Gézának és a Túlélés ’98 Egyesületnek a felperes kizárására vonatkozó kérelmét, valóban egy súlyos mulasztását orvosolta, azonban ezzel együtt továbbra is fenntartom, amit az előzetes fellebbezésem 2-es pontjában is leírtam.  Egy adott fél perképességének a vizsgálata, melynek a Pp. 50. § „az eljárás bármely szakaszában” helyt ad, valamint a BH1997. 544-ben ehhez rendelt bírósági kötelezettség ugyanis kizárja, hogy egy eljárást a perképességi kifogás elbírálása nélkül érdemben folytatni lehessen. Minekután viszont a beavatkozási kérelmek elbírálására időben a perképességi kifogás megfogalmazása és annak elbírálása között került sor, így azok továbbra sem tekinthető jogszerű körülmények között hozott határozatoknak, eljárási szabálytalanság okán tehát a Pp. 114. §-ában meghatározott jogomnál fogva előadom, hogy szerintem szükséges a beavatkozások kérdésében született elsőfokú döntések hatályon kívül helyezése, és helyette új elsőfokú döntések meghozatala.

8.      A Tisztelt Bíróság a 19.P.26.453/2007/70-es számú végzésével ugyancsak korrigálta a korábbi eljárásvezetés egyik legnagyobb hiányosságát, melyet én a 2008. július 21-én postára adott kifogásomban, valamint a végső fellebbezésem 2-es pontjában is megpanaszoltam, azonban ez érdemben nem változtat azon a körülményen, hogy korábban egyáltalán nem volt lehetőségem az ehhez szükséges iratok ismeretében megfogalmazni a fellebbezésemet. Valójában tehát csak 2008. október 3-án (amikor a Tisztelt Bíróságnak a 19.P.26.453/2007/70-es számú végzését kézhez kaptam) álltak elő azok a feltételek, melyek birtokában a fellebbezésem részletes indokait elő tudom adni. Miután pedig a Pp. 234. § (1) alapján a fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított tizenöt nap, és esetemben erre vonatkozóan csupán 2008. október 3-án állt elő az eljárási jogszerűség, és így minden olyan körülmény, mely alkalmassá tehet engem a fellebbezésemnek a bírósági anyagok ismeretében történő alapos összeállítására, ezért kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy többek között az Emberi Jogok és Szabadságok Védelméről szóló egyezmény 6. cikkelyének (tisztességes tárgyaláshoz való jog) érvényesülése érdekében 2008. október 18-ai határidővel biztosítson nekem lehetőséget a fellebbezésem iratmegismerést követő kiegészítésére.

9.      A fellebbezésem jelen hiánypótlással nem érintett részeit változatlan tartalommal fenntartom.

Jelen beadványomat 25 példányban, a
(szociális helyzetemet érintő) mellékleteket 
1 példányban csatolom.
 

Budapest, 2008. október 11.

Tisztelettel:

Kiss Endre Farkas

A mellékletek közül kettő:


BÓNUSZ:

GONDA LÁSZLÓ HIVATKOZOTT
BEAVATKOZÁSI KÉRELME:

Gonda László beavatkozási kérelme a Gárda-perhez - Első oldal - Kattints a nagyításhoz!Gonda László beavatkozási kérelme a Gárda-perhez - Második oldal - Kattints a nagyításhoz!

Gonda László beavatkozási kérelme a Gárda-perhez - Harmadik oldal - Kattints a nagyításhoz!Gonda László beavatkozási kérelme a Gárda-perhez - Negyedik oldal - Kattints a nagyításhoz!


By SoDI

Kapcsolódó:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!