Avagy a nagy nyilacskás Gárda-rajz

Jelen perben a közvetlen jogi érdekem megállapítható. 

Legközelebb majd cicát rajzolok a bíróságnak.


Miután tegnapelőtt átnéztem a Gárda-per iratait, rájöttem, hogy már olyan sokan vagyunk ebben a perben, hogy nem is akkora buli simán beavatkozónak lenni. Túl sokan csinálják. És akkor megtaláltam a megoldást: rajzolok valamit a bíróságnak, mert olyat rajtam kívül még nem csinált senki.

Így készült el az az ábra, ami nyilacskákkal ábrázolja, hogy miért is vagyok én közvetlenül érdekelt az ügyben. No persze ez azért is jól jön, mert a sok kereszthivatkozással és kiegészítéssel már szerintem is kezd picit átláthatatlan katyvasszá válni a fellebbezésem, így nem ártott végre egy áttekinthető keretbe rendezni az érvelésem menetét.

Aki lusta olvasni, a mai beadványom lényege tömören:

  • Gyönyörű nyilacskákkal rajzolom le nektek, hogy ha a zsidóknak szabad pereskedni, akkor bizony nekem is, bibibiii. :)

És ezzel most már a fellebbezésem abszolút befejezettnek tekinthető, tehát már tényleg nincs más hátra, mint türelmesen várni az elbírálásra.


FELADÓVEVÉNY: 

Feladóvevény a Gárda-perben benyújtott fellebbezés-kiegészítésemhez 


FELLEBBEZÉS-KIEGÉSZÍTÉS:

Fellebbezés-kiegészítésem a Gárda per kapcsán - Első oldal - Kattints a nagyításhoz!Fellebbezés-kiegészítésem a Gárda per kapcsán - Második oldal - Kattints a nagyításhoz!

Fellebbezés-kiegészítésem a Gárda per kapcsán - - PDF verzió - Kattints a megnyitáshoz!

Tisztelt Bíróság!

Alulírott Kiss Endre Farkas (111.. Budapest, … … 3. alatti lakos) a Fővárosi Főügyészség felperes, és a Magyar Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alperes között a Fővárosi Bíróság előtt 19.P.26.453/2007 ügyszám alatt folyamatban lévő (2008. szeptember 2. előtt 24.P alá tartozó), társadalmi szervezet feloszlatása iránt indított polgári per kapcsán

alperesi beavatkozóként, a jelen beadványom 1-es pontjában leírt okoknál fogva
törvényes határidőn belül

a 24.P.26.453/2007/47-I számú végzés ellen

az alábbi

FELLEBBEZÉS-KIEGÉSZÍTÉST

nyújtom be:

1.       Mint ahogyan azt a 2008. október 11-i keltezésű hiánypótlásom (továbbiakban: hiánypótlás) 8-as pontjában is kifejtettem: a Pp. 234. § (1) alapján a fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított tizenöt nap, és mivel a Tisztelt Bíróság csak a 70-es számú végzésével szüntette meg azt a jogszerűtlen állapotot, amit én többek között a 2008. július 21-én postázott írásbeli panaszomban (46-os számú bírósági irat) is megkifogásoltam, és így csak 2008. október 3-án, - mely napon az ezen, a Pp 119. § (1)–ben meghatározott eljárási jogokat jelen perben a beavatkozást kérők számára is biztosító 70-es végzést kézhez kaptam - állt elő minden olyan körülmény, mely feltétlenül szükséges a fellebbezésem alapos összeállításához, éppen ezért jelen beadványomat jogszerűen, az előírt törvényes, 15 napos törvényes határidőt betartva nyújtom be, kérem tehát a Tisztelt Bíróságot, hogy kezelje azt a fellebbezésem részeként.

2.       A Tisztelt Bíróság a 47-I-es végzésében kimondja, hogy jelen perben csak akkor állapítható meg valamelyik fél közvetlen jogi érdekeltsége, ha rendszeresen végzett tevékenysége, vagy – jogi személyiség esetén – az alapszabálya a kereseti kérelemben nevesített társadalmi csoportok közvetlen védelmére irányul, és ennek alapján engedélyezte többek között az OCÖ, a MAZSIHISZ, és a Magyarországi Kisebbségek Pártjának a perbe lépését. A Pp. 56. § (3) alapján a beavatkozást megengedő határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Megállapítható tehát, hogy jelen perben a közvetlen jogi érdekeltség megállapításához az előbb leírt zsinórmérték szilárd axiómaként kezelendő. A 2008. július 15-én postázott előzetes fellebbezésem (továbbiakban: előzetes fellebbezés, 45-ös számú bírósági irat) 3-as pontjában leírtak alapján ennek természetes személyekre is érvényesnek kell lennie.

3.       A Fővárosi Főügyészség kereseti kérelme nem taglalja külön a hazai zsidóság viszonyát a Magyar Gárdához, csupán a cigányságot nevezi meg konkrétan az alperesi egyesület tevékenysége által állítólagosan sértett csoportként, valamint általánosan hivatkozik a hazai faji és etnikai kisebbségek jogaira. Jelen beadványom előző, 2-es pontjában leírt axióma-értékű tényállásból tehát egyenesen következik az is, hogy jelen perben nem szükséges a közvetlen jogi érdek meglétéhez az, hogy a beavatkozó rendszeres tevékenysége által védett társadalmi csoport deklaratívan nevesítve legyen a kereseti kérelemben, elegendő csupán, ha az ott említett társadalmi csoportok (esetünkben magyarországi kisebbségek) egy szűkebb körét alkotja.

4.       Ugyanolyan módon, ahogyan a MAZSIHISZ a Fővárosi Főügyészség kereseti kérelmében megjelölt nagyobb társadalmi körnek egy ott konkrétan nem nevesített részcsoportját alkotja csupán, az általam reprezentált, valamint képviselt független közírói kör is egy külön nem nevesített részcsoportja azoknak az embereknek, akik a véleménynyilvánítás szabadságának, és a nézetek szabad ütköztetésének jegyében rendszeresen élnek azokkal az alapvető emberi jogaikkal, melyeket a 2008. március 12-én postázott ellenkérelmében (5/A/2-es számú bírósági irat) az alperesi képviselő is veszélyeztetve érez. Bővebben ezt az előzetes fellebbezésem  5-ös pontjában részletezem.

5.       Miután az 1997. évi LXVI. törvény 3. § alapján a bírák függetlenek, 10. § alapján pedig a bíróság előtt mindenki egyenlő, az alperesi ellenkérelemben hivatkozott érdekekhez kapcsolódó csoportok a közvetlen jogi érdekeltségük vonatkozásában jelen perben pontosan ugyanakkora relevanciával bírnak, mint azok a csoportok, akiknek a tágabb érdekeire a felperes kereseti kérelme utal. Mivel pedig jelen beadványom 2-es pontjában részletezett okoknál fogva az utóbbi mindenképpen közvetlen jogi érdekeltséget teremtő körülménynek számít ebben a perben, így ebből egyenesen következik, hogy ugyanennek az előbbire (az alperes által nevesített csoport érdekeire) is érvényesnek kell lennie.

6.       A felperes kereseti kérelmének ismerete tehát még inkább megerősíti azt a személyes közvetlen jogi érdekeltségemet megalapozó gondolatmenetet, melyet az előzetes fellebbezésem 3-7 közötti öt pontjában részletesen is kifejtek, éppen ezért jelen beadványomban ezt részletesen már nem kívánom megismételni.

7.       A közírói munkásságom alátámasztására korábban felsorolt, és igazolt tevékenységek mellett itt szeretném megemlíteni a naponta frissülő sodi.freeblog.hu weboldalamat is.

8.       Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy az előzetes fellebbezésem 2-es pontjában, valamint a 2008. október 11-én benyújtott hiánypótlásom 7-es pontjában kifejtett okok alapján szíveskedjék megsemmisíteni a 47-I számú végzést, és folytasson le új eljárást, ha pedig ezt nem látja indokoltnak, a fellebbezésem részeként általam eddig benyújtott iratok alapján szíveskedjen a 2008. szeptember 13-án „végső formába öntött fellebbezés” címmel elpostázott beadványom  (67-es számú bírósági irat) 11-es pontjában kért módon eljárni, azaz jelen perben a közvetlen jogi érdekeltségemet megállapítani, és a 47-I számú végzésben leírt döntéssel szemben az alperesi egyesület oldalán beavatkozóként  szíveskedjen a perbelépésemet engedélyezni.

9.       A beavatkozókról szóló korábbi bírósági határozatközlések egyedi jellege miatt (vagyis amiatt, hogy eltérő időben került sor a beavatkozókat érintő döntés szóbeli közlésére, és annak írásbeli indoklására, valamint csupán egy harmadik időpontban, a Tisztelt Bíróság 70-es számú végzésével állt helyre a beavatkozást kérők irat-betekintési jogosultsága, ami a fellebbezés alapos összeállításához elengedhetetlen) az eddig több részletben közölt fellebbezésem főbb logikai menetét a kérelmem elbírálásának megkönnyítése érdekében – egy, a jelen beadványomhoz mellékelt ábrán foglalom össze.

10.  A fellebbezésem részeként korábban benyújtott beadványok itt nem érintett pontjait változatlan tartalommal fenntartom.


Jelen beadványomat és a hozzá kapcsolódó ábrát 25 példányban csatolom.

Budapest, 2008. október 18.

Tisztelettel:

Kiss Endre Farkas


MELLÉKELT ÁBRA:

A Gárda-fellebbezésemhez mellékelt ábra - Kattints a nagyításhoz! 

A Gárda-fellebbezésemhez mellékelt ábra - PDF verzió - Kattints a megnyitáshoz!


IRAT-IGÉNYLÉS:

Irat-igénylésem a Gárda per kapcsán - Kattints a nagyításhoz!

Irat-igénylésem a Gárda per kapcsán - - PDF verzió - Kattints a megnyitáshoz!


Tisztelt Bíróság!

Alulírott Kiss Endre Farkas (111.. Budapest, … … 3. alatti lakos) a Fővárosi Főügyészség felperes, és a Magyar Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alperes között a Fővárosi Bíróság előtt 19.P.26.453/2007 ügyszám alatt folyamatban lévő (2008. szeptember 2. előtt 24.P alá tartozó), társadalmi szervezet feloszlatása iránt indított polgári per kapcsán

a bíróság 70-es számú végzésére reagálva, az abban megszabott 15 napos határidőn belül

az alábbi

IRAT-IGÉNYT

terjesztem elő:

A Tisztelt Bíróság a 70-es számú végzésében kérte, hogy a beavatkozást kérők a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjesszék elő iratigényüket, mert jelenleg nem lehet teljeskörűen megállapítani, hogy ki milyen iratokhoz jutott hozzá.

Közlöm ezért a Tisztelt Bírósággal, hogy a jelenleg birtokomban lévő iratok listája a következő:

1.       5/A/2-es sorszámmal Dr. Gaudi-Nagy Tamás ellenkérelme, és 18/A/1-as sorszámmal egy előkészítő irata

2.       F/48-as sorszámmal „Gárda” feliratú DVD

3.     F/46, F/47, F/49-F/51-es sorszámmal weblap képernyőképek

4.      A Fővárosi Főügyészség P.C.7390/2007/16-II-es sorszámmal csatolt borítéka az ugyanezen sorszámú előkészítő irattal, F/18-F/45 sorszámú nyomtatott mellékletekkel, és az F/25 sorszámú DVD-vel

5.      A Fővárosi Főügyészség P.C.7390/2007/20-I-es sorszámmal csatolt, 2008. május 28-ai keltezésű bizonyítási indítványa

6.      5-ös sorszámmal a 2008. március 12-ei, és 18-as sorszámmal a 2008. május 19-ei tárgyalási jegyzőkönyvek

7.      Dr. Tóth Géza 2008. június 30-án csatolt irata (kifogási kérelem az eljáró bíró ellen, indítványok)

8.      A Túlélés ’98 egyesület 2008. június 26-án csatolt panasza az iratbetekintés vonatkozásában

9.      Gonda László 2008. június 30-án csatolt beavatkozási kérelme (41-es sorszámú bírósági irat)

10.   Mónus Áron 2008. június 24-én csatolt iratcsomagja „iratok benyújtása” címmel.


Előadom, hogy iratbetekintés után azon iratok listája, melyekre igényt tartok, a következő:

1.      A Fővárosi Főügyészség eredeti kereseti kérelme

2.      A 2008. június 30-ai tárgyalás jegyzőkönyve

3.      További 5 db, nevezetesen a 14, 18/F/B/1, 21, 25, valamint 60-as sorszámú iratok.


Kérem továbbá a Tisztelt bíróságot, hogy mostantól a Pp. 57. § (2) alapján valamennyi, a felekkel is közlendő iratot szíveskedjen megküldeni számomra is. (Ez a lépés pl. annál az iratnál, ahol a Bíróság megkérdezi a feleket arról, hogy van-e kifogásuk az új beavatkozást kérők, pl. Gonda László és a Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör perbe lépése ellen, elmaradt. Jómagam ebben a konkrét esetben nem éltem volna a kifogás lehetőségével, de elképzelhető, hogy a jövőben beérkező kérelmek vonatkozásában ez másként lesz, ezért igény tartanék minden hasonló iratra).

Kérem továbbá a Tisztelt Bíróságot, hogy az iratok kézbesítésének esetleges költségvonzatai alól engem a 2008. október 11-én postázott hiánypótlásomhoz mellékelt költségmentességi kérelmem alapján szíveskedjen mentesíteni.

Jelen beadványomat 25 példányban csatolom.

Budapest, 2008. október 18.

Tisztelettel:

Kiss Endre Farkas


By SoDI

Korábbi saját iratok, időrendben:

  1. Beavatkozási kérelmem (június 19.)
  2. Bírósági beszédem (június 30.)
  3. Előzetes fellebbezésem (július 15.)
  4. Panaszom, kifogásom (július 21.)
  5. Végső fellebbezésem (szeptember 13.)
  6. Hiánypótlásom (október 11.)

 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!