SZAVAZÁSSAL!


Felháborító, kérem szépen, hogy ebben a faluban több, mint fél órát kell utazni ahhoz, hogy az ember szombat este 10-kor nyitva tartó postát találjon. :)

SoDI időt kér a Gárda-perben - Feladóvevény - Kattints a nagyításhoz!

A mostani különben a tizenegyedik postára adott gárdás iratom.

Az előző 10 sorrendben így nézett ki:

 1. Első beavatkozási kérelem
 2. Előzetes fellebbezés
 3. Panasz, kifogás
 4. Végső fellebbezés
 5. Hiánypótlás
 6. Fellebbezés-kiegészítés
 7. Tájékoztatás
 8. Észrevételek, indítványok
 9. Visszakérés első fokra
 10. Észrevételek az ítéletről

És még nincs vége. :)

A mai bírósági beadványom rövid összefoglalása:

Nem írtok semmit, így pedig nem tudom, mi van.

Mindegy, úgy veszem, hogy bent vagyok a perben.

Keresek ügyvédet. Addig várjatok.

Bizony keresnem kell.

Update: Azért kell, mert az Ítélőtábla előtt, ahova most került az ügy, kötelező a jogi képviselet. Ügyvédkényszer van, így oda már nem lehet egyedül menni.

Édesanyám ehhez azért nem jó ügyvédnek, mert ő inkább akadályozni szeret engem ebben a perben. :) A kollégái pedig főleg a komolyabb ügyeimben szoktak segíteni (lakásmaffia-ügyem, 2006. október 23-i büntetőügyem, illetve nemsokára a BRFK-elleni kártérítési perem), azonban közel sem biztos, hogy egy ilyen politikai, gárdás játék-perben is hajlandóak lennének a közreműködésre.

Na mindegy, meglátjuk. Beadvány alant.

SoDI időt kér a Gárda-perben - 1. oldal - Kattints a nagyításhoz!SoDI időt kér a Gárda-perben - 2. oldal - Kattints a nagyításhoz!

SoDI időt kér a Gárda-perben - PDF verzió - Kattints a nagyításhoz!

Tisztelt Bíróság!

Alulírott Kiss Endre Farkas (111.. Budapest, … köz 3. alatti lakos) a Fővárosi Főügyészség felperes, és a Magyar Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alperes között 2008. december 16 előtt a Fővárosi Bíróság előtt 19.P.26.453/2007 ügyszám alatt folyt (2008. szeptember 2. előtt 24.P alá tartozó), társadalmi szervezet feloszlatása iránt indított polgári per kapcsán

a 2009. február 13-án postázott beadványom (továbbiakban: „új előzetes iratom”) kiegészítéseként

az alábbi

INDÍTVÁNYOKAT, KÉRÉSEKET, ÉS KIFOGÁSOKAT

terjesztem elő:

I.

 1. Az új előzetes iratom I-es szakaszában részletesen kifejtettem, milyen körülmények között taszított engem a Fővárosi Bíróság elsőfokú polgári kezelőirodája kétségek közé azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy hozott-e az Ítélőtábla jogerős döntést a 2008. december 15-én bejelentett második beavatkozási kérelmem (továbbiakban: „második kérelmem”) vonatkozásában, vagy sem.
 2. Tekintettel arra, hogy a Pp. 57. § (2) alapján a „féllel közlendő határozatokat és iratokat a beavatkozóval is közölni kell”, és 2009. január 31 óta semmiféle értesítést nem kaptam a Bíróságtól, a továbbiakban azzal az előfeltételezéssel élek, miszerint jelen per vonatkozásában ez idő alatt nem született semmilyen érdemi határozat, vagyis jelenleg a második kérelmem még elbírálás alatt van. Ez pedig azt jelenti, hogy a kezelőiroda tájékoztatásával szemben – jogerősen el nem utasított beavatkozást kérőként – jelenleg is lehetőségem van érdemi jognyilatkozatokat tenni jelen perben.
 3. Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy jelen beadványomat abban az esetben is tegye érdemi vizsgálat tárgyává, ha esetleg idő közben jogerős döntés született volna a második kérelmem vonatkozásában, tekintettel arra, hogy én mindvégig azzal a feltételezéssel éltem a Tisztelt Bíróság felé, miszerint amennyiben érdemi döntést hozna az indítványaim kérdésében, arról haladéktalanul értesítene engem, valamint hogy – a szervezetileg a Tisztelt Bíróság részét képező – polgári kezelőiroda valószínűleg ezen esetleges döntésekkel konzisztens felvilágosítást nyújtana a számomra. Úgy érzem, a magam részéről azzal, hogy feltételeztem: az eljárás jelenlegi szakaszában már maradéktanul érvényesül az Emberi Jogok és Szabadságok Védelméről szóló egyezmény 6. Cikkelye (tisztességes tárgyaláshoz való jog), a Magyar Köztársaság Alkotmányának 57. § (1) bekezdése (bírósághoz fordulás joga), valamint a Pp. 2. § (1) bekezdése (perek tisztességes lefolytatása), mindent megtettem, ami a jóhiszemű joggyakorlás vonatkozásában tőlem elvárható volt.
 4. A fentiek értelmében – abból a vélelemből kiindulva, hogy még nem került jogerősen elbírálásra a második kérelmem, a Pp 114. § alapján kifogásolom, hogy a Bíróság nem tett eleget a jelen perben született 135-ös számú végzésnek, vagyis nem biztosította számomra a Pp 119. § (1) pontjában meghatározott másolatkérési jogosultságomat a 2008. december 16-ai tárgyalás zárt részéről készült jegyzőkönyv vonatkozásában. Ennek nyomán kérem a Tisztelt Bíróságtól, hogy a 135-ös számú végzést szíveskedjen mielőbb egyértelműsíteni a kezelőiroda előtti ügyintézéshez olyan módon, hogy lehetőség szerint taxatív felsorolással nevesíti rajta az egyes perben részt vevő jogosultakat, vagy – amennyiben ennek eljárási akadályai vannak – ezek pontos körét (úgy, mint beavatkozók, jogerősen el nem bírált beavatkozást kérők, stb.).

 

 

II.

 1. Az új előzetes iratom I-es szakaszában 15 napos határidőt kértem a Tisztelt Bíróságtól, hogy ez idő alatt legyen alkalmam megbizonyosodni afelől, hogy érdemes-e gondoskodnom az Ítélőtábla előtti kötelező jogi képviseletemről, vagy sem. Miután ez idő alatt máig nem kaptam a Bíróságtól – a kezelőiroda által nyújtott tájékoztatás alapján várható – ellenkező irányú értesítést, ma, a 15 nap elteltével úgy látom, hogy érdemes.
 2. Kérem ezért a Tisztelt Bíróságot, hogy a jogbiztonság elveinek, vagyis a jelen beadványomban fentebb említett követelmények (úgy, mint bírósághoz fordulás, valamint perek tisztességes lefolytatása) érvényesülése érdekében szíveskedjen biztosítani számomra, hogy ezen információk birtokában alkalmam legyen megfelelő jogi képviselet után nézni, és az elsőfokú ítélet (126-os számú bírósági irat) elleni végleges fellebbezésemet ennek megfelelően jogi képviselővel együttműködve összeállítani.
 3. Miután úgy vélem, hogy a jelen beadványomban részletesen kifejtett körülmények okán esetemben nem érvényesültek maradéktalanul a peres eljárás szabályszerűségét biztosító jogi garanciák, úgy érzem, hogy amiként a jogi képviselet szükségességének felismerésére indokolt volt 15 napos határidő-hosszabbítást kérnem a Tisztelt Bíróságtól, most ugyanígy indokolt ezen jogi képviselet biztosítására ismételt 15 napos haladékot kérnem.
 4. Amennyiben a Tisztelt Bíróság mindezt mégsem látja indokoltnak, abban az esetben továbbra is kérem, hogy az új előzetes iratom III-as szakaszát szíveskedjék az elsőfokú ítélet elleni fellebbezésemként elbírálni.

 

 

 

Jelen beadványomat
26 példányban csatolom.


Budapest, 2009. február 28.

Tisztelettel:

Kiss Endre Farkas

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!