• Az ÚDK értékes ingatlanokat adna bérbe
  • Mónus Áronnak gyakran feltörik a sufniját
  • A Jobbik köztéri rendezvényeken gondolkodik

Én pedig...

Nagyításhoz kattints:
Feladóvevény a Gárda perhez benyújtott beavatkozási kérelmemhez

Beavatkozási kérelmem a Gárda per kapcsán - Első oldal - Kattints a nagyításhoz!Beavatkozási kérelmem a Gárda per kapcsán - Második oldal - Kattints a nagyításhoz!

Beavatkozási kérelmem a Gárda per kapcsán - PDF verzió

Fővárosi Bíróság - 1055. Budapest, Markó u. 27. 

Tisztelt Bíróság!

Alulírott Kiss Endre Farkas (an: …, szigsz: …, 1119. Budapest,… … 3. alatti lakos)

a Fővárosi Bíróság előtt 24.P.26453/07 ügyszám alatt folyamatban lévő, a Fővárosi Ügyészség és a Magyar Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület között folyó, társadalmi szervezet feloszlatása iránt indított per kapcsán, az alperes Magyar Gárda pernyertességének érdekében

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 54. § (1) bekezdése alapján,

az alábbi

BEAVATKOZÁSI KÉRELMET

terjesztem elő:

Tanulmányaim mellett közíróként tevékenykedek, részben sajtómegbízás alapján, részben pedig önállóan. Ennek keretében sokszor erős szóképek alkalmazásával igyekszem ráirányítani különböző társadalmi jelenségekre azon olvasók figyelmét, akik a bulvármédia hírözönében mára jóformán érzéketlenné váltak egyes honfitársaink mindennapos nehézségei iránt.

Úgy hiszem, hogy ezzel olyan felvilágosító munkába kezdtem bele, ami – együtt a hozzám hasonló megközelítéssel kommunikáló közírók tevékenységével – konstruktív módon járulhat hozzá a közéleti viták élénküléséhez, ezáltal pedig az így felvetett problémák mielőbbi, hatékony megoldásához közelítheti a magyar társadalmat.

A továbbiakban ezt a tevékenységemet érzem veszélyeztetve jelen eljárás által, az alperesi perveszteség ugyanis olyan gyakorlatot teremtene, mely egyértelműen túlhatna az alperes sorsán, és engem is konkrét érdeksérelemként érne közírói, valamint hosszas előkészítés után e hónapban indult önálló gazdasági sajtótevékenységem gyakorlásában, elvégre szűk korlátok közé szorítaná azt, hogy a gondolataimat milyen szervezeti környezetben ismertethetem.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (Továbbiakban: Alkotmány) 61. § (1) pontja alapján a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra.

Ennek a jognak álláspontom szerint magában kell foglalnia, hogy ez a véleménynyilvánítás tetszőlegesen megválasztott keretek között történhessen, mely elvnek a védelmét az Alkotmány 62. § (1) pontjában meghatározott gyülekezési jog is biztosítja.

Mint tudjuk, a felperesi oldalról eljáró Ügyészség nagyobb részt egy Tatárszentgyörgyön megtartott rendezvény beszédei alapján kívánja az alperes feloszlatását, ez pedig egyértelműen azt jelentené, hogy a Tisztelt Bíróság kedvezőtlen ítélete folytán a jövőben joggal számítana retorzióra minden olyan szervezet, mely a rendezvényein határozott társadalmi problémák megnevezésére kíván alkalmat biztosítani, ezáltal viszont úgyszintén sérülne mindazok joga is, akik hasonló rendezvényeken szeretnének felszólalni, illetve gondolataikat népszerűsíteni.

A Tisztelt Bíróság a május 20-i tárgyaláson két társadalmi szervezetnek, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (továbbiakban: MAZSIHISZ), valamint az Országos Cigány Önkormányzatnak (továbbiakban: OCÖ) engedélyezte a felperes oldalán történő beavatkozást.

BDT2006. 1316. alapján a beavatkozás törvényi feltételeként meghatározott jogi érdekkel nem azonosítható … az … hogy valaki az őt ért hasonló sérelem miatt azonosul a támogatni kívánt fél sorsával.

Ebből következően a Tisztelt Bíróság e két felperesi beavatkozó – a MAZSIHISZ és az OCÖ – beadványával kapcsolatban érdekeltségüket azon körülményből állapította meg, hogy esetükben a beavatkozásuk alapja túlnyúlik a puszta empátián.

Ezek a felperesi beavatkozók egyértelművé tették, hogy közvetlen jogi érdekeltségüket abból eredeztetik, miszerint a hazai zsidóság, illetve cigányság olyan részének nevében lépnek fel, akik – állítólagosan – fenyegetve, illetve megfélemlítve érzik magukat az alperes, pontosabban a vele azonosítani kívánt Magyar Gárda Mozgalom tevékenysége által.

Tény ugyanakkor, hogy mindkét nevezett társadalmi csoportból – a hazai zsidóság és a cigányság – köréből egyaránt akadnak olyan emberek, akik elhatárolódnak a névlegesen nevükben fellépő felperesi beavatkozó szervezetektől. Miután pedig ezeknek, a felperesi beavatkozóktól elhatárolódó, ám az őáltaluk képviselni szándékozott kisebbséghez tartozó személyeknek a véleménye sokszor erősen megoszlik az alperes megítélésének tekintetében, ebből egyenesen következik, hogy – szervezeti kereteiktől függetlenül – az OCÖ és a MAZSIHISZ jogerősen már megállapított közvetlen jogi érdekeltségéhez jelenleg az a tény is elegendő, hogy még az alperessel szemben elítélő véleményen lévő kisebbségeiknek is csupán önkényes képviseletű reprezentánsai.

A fentiekre jó példa többek között a Judapest.org közösség, akik nem rokonszenveznek a Magyar Gárdával, ám – zsidó önazonosságuk dacára – sokszor ugyanígy a MAZSIHISZ-szel sem.

A már megszületett, beavatkozást engedélyező döntések alapján megállapítható tehát, hogy a jogi érdekeltséget megteremtő állapothoz jelenleg elégséges, ha a felperesi beavatkozó felek az ilyen attitűddel élő saját kisebbségeiknek – MAZSIHISZ esetén a Magyar Gárdával nem rokonszenvező zsidó embereknek, az OCÖ esetén pedig ugyancsak a Magyar Gárdával nem rokonszenvező cigány embereknek – mindössze kiragadott reprezentánsaként járnak el.

A fentiek alapján a személyes jogi érdekeltségem mellett jelen beavatkozási kérelmemet arra is alapozom, hogy jellemző reprezentánsukként mindazon közírók, valamint sajtómunkások érdekeinek képviseletében kívánok eljárni, akik jelen perrel veszélyben érzik a jogukat arra, hogy az egyes szociológiai problémákat az átlagnál határozottabb retorikával feldolgozó véleményüket nyílt színen, tetszőleges társadalmi szervezettel együttműködve népszerűsíthessék.

Kérem tehát a Tisztelt Bíróságot, hogy kérelmemet kedvező elbírálásban részesítse.

· Jelen beadványomat 10 példányban csatolom.

Budapest, 2008. június 19.

Tisztelettel:

Kiss Endre Farkas

By SoDI

Kapcsolódó:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!