Bognár Tibi bácsi: Saját képek Gyurcsány Ferencről a Zuschlag-perben

Papi Gergely főhadnagy rágalmazás miatt feljelentette Hermán Pétert

Havrilla István: FRISS: A bíróságon megfegyelmezett ÁVÓS története

Szinte ingyen. Hány gyerek ebédelhetne belőle egy évig? (Rebisz adatközlés - október 23)

Hermán Péter: Az ÁVH nak ki kell adni a videófelvételeket július 4-ről

Gőbl Gyuri levele az ÁVH-nak okt. 23-ról

Hermán Péter: Kupleráj az ÁVH-nál - 8 hónap nem elég március 15 kivizsgálásához

rendorseg bejegyzései

Sünszivatás

Az áldást sodika küldte 2009. október 13., kedd - 15:52-kor
Kategóriák: Paródia
Címkék: parodia rendorseg vicces video
44 komment

[ ACAB rovatunk következik ]

Mókás hazafiak sünöket szivatnak.

„Ezt itt különös kegyetlenséggel fogjuk kivégezni, mert nem tetszik a feje. xD”

[ ACAB rovatunkat látták ] 

By SoDI


 
 
3 (2)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

TC izgatott?

Az áldást sodika küldte 2009. október 9., péntek - 20:31-kor
Címkék: buncselekmeny rendorseg tomcat
50 komment

Nocsak, a zsindexzsidók nagyon kavarnak.

Egy fórumos hozzászólás alapján sikerült elérniük, hogy Tomcat egy kisebbség elleni izgatási ügyben gyanúsítottá váljon.

A Bombagyáron még sincs erről semmi hír.


............ÚR

részére 

...........

 

Tisztelt ....................!

Elektronikus úton érkezett levelére válaszolva a következőkről tájékoztatjuk: 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Vagyonvédelmi Osztálya 2009. július 7-én rendelt el nyomozást magánszemélyek és társaságok feljelentése alapján közösség elleni izgatás bűntett elkövetése miatt P. Tamás ellen.

Tájékoztatom továbbá, hogy P. Tamás ellen 1 cikk alapján folyik nyomozás, a férfi gyanúsítotti kihallgatása megtörtént. 

Budapest, 2009. október 9. 

     Tisztelettel: 

      BRFK KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY


By SoDI


 
 
1 (5)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Enyimét is megtiltották

Az áldást sodika küldte 2009. augusztus 14., péntek - 18:56-kor
Címkék: hess tuntetes rendorseg rudolf hess tuntetes
96 komment

Ejnye, no, SoDI is be lett tiltva!

Pedig már minden sínen volt. Épp készültem rá, hogy a hömpölygő tömeg majd egy emberként lendíti a karját HEIL SODI kiáltások közepette, ám ez most sajnos elmarad.

SoDI tüntetésének betiltása - PDF verzió

A betiltás szöveges leiratához kattints ide!

BRFK fejlécBUDAPEST RENDŐRFŐKAPITÁNYA

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Szám: 01000/43675-5/2009.ált.

Tárgy: gyülekezési jog hatálya alá

tartozó rendezvény megtiltása

HATÁROZAT

 


Kiss Endre Farkas
(1119 Budapest, Nándorfejérvár köz 3.) 2009. augusztus 12-én 14 óra 26 perckor bejelentést tett a 2009. augusztus 15. napján 15.00 órától 16.00 óráig a Budapest XIV. kerület, Ötvenhatosok terén, az időkerék és az 56-os emlékmű által közrezárt részen tartandó demonstrációra.

 

A rendezvény bejelentésben megjelölt helyszínen és időpontban történő megtartását a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján


megtiltom.

 


Határozatom jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálata a közléstől számított 3 (három) napon belül kérhető a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Budapesti Rendőr-főkapitányságon benyújtott keresettel. A kérelem a tiltás hatályát nem érinti, a kérelemhez jelen határozatot csatolni kell.

 

Indokolás:

 

 

Kiss Endre Farkas (1119 Budapest, Nándorfejérvár köz 3.) 2009. augusztus 12-én 14 óra 26 perckor bejelentést tett a 2009. augusztus 15. napján 15.00 órától 16.00 óráig a Budapest XIV. kerület, Ötvenhatosok terén, az időkerék és az 56-os emlékmű által közrezárt részen tartandó demonstrációra.

 

A bejelentés szerint a tervezett rendezvény célja: tiltakozás a rendőrségnek és a bíróságnak az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdésében meghatározott megkülönböztetés tilalmáról szóló rendelkezésnek a bejelentő által vélelmezett megsértése ellen a Rudolf Hess emlékmenet jogi ellehetetlenítése kapcsán. További cél: a rendőrség által betiltott rendezvényekről kiszorult magyar és külföldi vendégeknek lehetőséget biztosítani arra, hogy a fenti témájú tiltakozás tárgyában éljenek az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében meghatározott szabad véleménynyilvánításhoz fűződő alapvető emberi jogaikkal.

 

A bejelentő részletes, kötött napirendet nem határozott meg. A résztvevők várható létszámát 1 és 1000 fő között jelölte meg. A rendezvény zavartalan lebonyolítását elsődlegesen a bejelentő egy személyben kívánja biztosítani, azzal, hogy esetlegesen számít a csatlakozó szervezetek helyszíni szervezésben nyújtott segítségére. Hozzátette, hogy ez az együttműködés ad-hoc jellegű lehet, ilyen tárgyú előzetes egyeztetés nem létezik. A bejelentés szerint a rendezvény az emlékmenet végleges betiltása esetén kerül megrendezésre.

 

A rendezvény a Gytv. hatálya alá tartozik. E törvény 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy Ha a bejelentéshez kötött rendezvény megtartása a népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan működését súlyosan veszélyeztetné, vagy ha a közlekedés más útvonalon nem biztosítható, a rendőrség a bejelentésnek a hatósághoz való beérkezésétől számított 48 órán belül a rendezvénynek a bejelentésben megjelölt helyszínen, vagy időben való megtartását megtilthatja. "

 

A rendőrség a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról szóló 15/1990. (V. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 4. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, egyeztetés céljából felvette a kapcsolatot a szervezővel.

 

A 2009. augusztus 13. napján 15.00 órakor megkezdett egyeztetésen a rendőrség munkatársai felhívták a szervező figyelmét arra, hogy a rendezvény bejelentés szerinti megtartása esetlegesen megalapozhatja a Gytv. 8. § (1) bekezdés szerinti közlekedési tiltó okot.

 

Tájékoztatták a bejelentőt arról is, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Műcsarnok mögötti füves területen 3000 négyzetmétert kiállítás céljából a 20-2402/3/2009. számú közterület-használati megállapodás keretében bérbe adott.

 

A szervező ezt követően elmondta, hogy a fenti közlésre tekintettel a rendezvény helyszínét módosítani kívánja oly módon, hogy az '56-os emlékmű előtti díszburkolattal ellátott területet veszik igénybe, a közúti közlekedés és a gépjárművek parkolásának akadályozása nélkül. Elmondta továbbá, hogy a rendezvény demonstratív jellegű és számot tartanak a média érdeklődésére is.

 

A résztvevők pontos létszámát a szervező nem tudta meghatározni, elmondása szerint a rendezvényen várhatóan 1-1.000 fő jelenik meg. Ehhez 1-5 fó, megkülönböztető kitűzővel ellátott rendezőt állítanak ki, akik számát a létszám emelkedésével arányosan emelik.

A rendezvényre védett személyt nem várnak. A rendezvényhez szervezetként egyelőre senki nem jelezte csatlakozási szándékát, de egyénileg bárki csatlakozhat ahhoz, aki a céljával egyetért.

 

A rendezvénynek nincsenek előkészületei, színpadot nem építenek, hangosításként pedig esetlegesen Gonda László autóját kívánják igénybe venni, melyet 14.45 órakor állítanának fel a helyszínen.

 

A rendezvényre 14.50 órától várják a résztvevőket. Napirendként 15.00 órától gépi zeneszámok lejátszása, valamint egy beszéd tervezett. A rendezvény legkésőbb 16.00 órakor befejeződik, ezt követően, legkésőbb 16.15 óráig a résztvevők egyénileg elhagyják az eredeti állapotba visszaállított helyszínt, valamint megtörténik a technikai bontás is.

 

Díszletként zászlókat, transzparenseket, táblákat használnak, amelyek felirata a rendezvény céljához kötődő. Tiltott önkényuralmi jelképeket nem jelenítenek meg.

 

A rendőrség feladata a gyülekezési jog kapcsán kettős. Egyrészt biztosítania kell a bejelentett és meg nem tiltott rendezvényeknek a bejelentésben foglaltaknak megfelelő megvalósíthatóságát, másrészt pedig biztosítania kell a rendezvényen részt nem vevők jogait is. Vagyis az államot nem csak tartózkodás, hanem pozitív kötelezettségek is terhelik a gyülekezési jog biztosítása terén.

 

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (kihirdette: 1976. évi 8. törvényerejű rendelet) 21. cikke szerint „A békés gyülekezés jogát el kell ismerni. E jog gyakorlását csak a törvényben megállapított olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalomban az állam biztonsága, a közbiztonság és a közrend, illetőleg a közegészség, a közerkölcs vagy mások jogai és szabadsága védelme érdekében szükségesek."

 

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. november 04-én kelt Egyezmény (kihirdette: 1993. évi XXXI. törvény) 11. cikke szerint „Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához és a másokkal való egyesülés szabadságához, beleértve érdekei védelmében a szakszervezetek alapítását és az azokhoz való csatlakozásnak a jogát.

 

E jogok gyakorlását csak a törvényben meghatározott, olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság vagy közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megakadályozása, a közegészség, az erkölcsök, illetőleg mások jogai és szabadságai védelme érdekében szükségesek.

 

Ez a Cikk nem tiltja, hogy e jogoknak a fegyveres erők, a rendőrség vagy az államigazgatás tagjai által történő gyakorlását a törvény korlátozza."

 

A gyülekezési jog korlátozhatósága tárgyában született 55/2001. (XI. 29.) számú AB határozat III. 2. és 3. pontja rámutat arra, hogy a gyülekezési jog más fontos érdekek védelmében jogszerűen korlátozható jog.

 

Az Alkotmánybíróság leszögezte: „A gyülekezési jog, csak úgy, mint a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága szorosan kapcsolódik a véleménynyilvánítás szabadságához. Gyűlések szervezésének, megtartásának, az azokon való részvételnek a joga nélkül a nézetek, információk megszerzésének, és másokkal való megosztásának, a vélemények közösen történő kialakításának a lehetősége ugyanis aligha volna megvalósítható.

 

Az Alkotmány 62. § (O bekezdése a gyülekezés szabad gyakorlásához való jogot biztosítja. A szabad jelző nem többre, mint arra utal, hogy a demokratikus Magyarország Alkotmánya az emberi és állampolgári jogok részének tekinti mindenki jogát ahhoz, hogy szabadon vegyen részt gyűléseken, felvonulásokon, tüntetéseken."

 

Ugyanakkor a gyülekezési jog nem korlátozhatatlan jog. E tekintetben tehát olyan alapjog, mely indokoltan (más alapjoggal való konkurálás esetén, ha szükséges, akkor arányos mértékben) korlátozható.

 

A gyülekezési jog gyakorlása, annak térbeli, időbeli kiterjedése szempontjából általában érinti a gyülekezési jogot gyakorlókon kívüliek jogát, elsősorban mozgásszabadságát.

 

Azokban az esetekben, amikor a gyülekezési jog és egy másik alkotmányos alapjog érintkezik, vagy ütközik egymással, a két jog szükségképpen korlátozza egymást. Ha bármelyik - akár a gyülekezési jog, akár a vele szemben álló jog - teljesen szabadon érvényesülhetne, akkor fel kellene tételeznünk, hogy a szabadon érvényesülő jognak alkotmányosan garantált elsőbbsége van a másikkal szemben.

 

A magyar Alkotmány azonban a többihez hasonlóan nem ismeri az alapvető jogok hierarchiáját. Valamennyi alkotmányos alapjog ugyanazon az alkotmányos alapjogi szinten helyezkedik el, egyiknek sincs garantált, eleve meghatározott elsőbbsége a másikkal szemben. Leszögezhető tehát, hogy vannak olyan alapjogok, amelyek szembekerülhetnek a gyülekezési joggal, s éppen ezért korlátozhatják is azt.

 

A rendezvény megtartásánál nemcsak a rendezvényen résztvevők jogát, hanem az egész közösség érdekét kell figyelembe venni, ideértve azokat is, akiket a rendezvény tágabb, vagy szűkebb értelemben érint, mint a rendezvény helyszínén vagy ahhoz közel élőket, dolgozókat, közlekedőket.

 

A bejelentés alapján a rendőrségnek kell mérlegelnie, hogy e két alapjog, a gyülekezés és a mozgás szabadságát a jogszabályok alapján tudja-e az adott helyszínen és időben biztosítani. Amennyiben a két alapjog nem érvényesülhet egyszerre, és a rendőrség a közlekedést más útvonalon nem tudja biztosítani, akkor a gyülekezési jogot a bejelentett rendezvény megtartásának megtiltásával korlátozhatja.

 

Az Egyezségokmány nemzetközileg általánosan elfogadott kommentárja szerint a gyülekezési jog gyakorlása ideértve a tiltakozó felvonulások, menetek, összejövetelek tartását is, adott esetben a köznyugalom, illetőleg a közlekedés rendjének fenntartása céljából, bármelyik említett érdekre hivatkozással korlátozható. (Manfréd Novwak: CCPR Commentary, Engel Verlag 1993, 380-382. oldal).

 

A bejelentés rendőrségre történő beérkezését követően a BM rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően beszerzésre került a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály szakvéleménye, amely a szervezővel történő egyeztetést követően, az ott elhangzottakat figyelembe véve kiegészítésre került.

 

A kiegészített jegyzőkönyv rögzíti, hogy a bejelentő az egyeztető tárgyaláson a demonstráció helyszínét akként módosította, hogy azt az 56-os emlékmű előtti, forgalomtól elzárt területre tartotta fenn, ezzel a parkolással kapcsolatos, valamint a Kínai agyaghadsereg - kiállítással kapcsolatos közlekedési konfrontációs helyzetet véleménye szerint elhárította.

 

Mind az eredeti, mind a kiegészített szakvélemény tartalmazza, hogy a bejelentés szerint kb. 1-1000 fő, valamint egy fo rendező (a bejelentő) és csatlakozó szervezetek által tervezik megvalósítani a demonstrációt.

 

A bejelentő ezt követően, 2009. augusztus 14. napján írt beadványában a rendezvény időtartama, a napirend, valamint a résztvevők száma tekintetében az alábbiak szerint pontosította a bejelentést.

 

Annak érdekében, hogy az esetleges érdeklődők át tudjanak érni a Nemzeti Munkáspárt Tabánban tervezett, 16.00 órától kezdődő rendezvényére, jelen rendezvény időtartamát a bejelentő 15.00 órától 15.15 óráig tartó, 15 perces időtartamra módosította.

 

A rendezvény célja: „a Magyar Helsinki Bizottság által 2009. augusztus 12-én, a Hess emlékmenet betiltásáról kiadott közleményben védendőnek ítélt alapvető alkotmányos jogelvek melletti kiállás".

 

A bejelentő pontosította a résztvevők létszámát is. A korábbiakban meghatározott 1-1000 fő helyett „kisszámú, legfeljebb mintegy tucatnyi" érdeklődő megérkezését valószínűsíti. Előadta továbbá, hogy a rendezvényen a bejelentésben foglaltaktól eltérően hangosítás nem lesz és az egyetlen eshetőleges program a bejelentő által megírt rövid beszéd felolvasása, egyébként pedig kötetlen jellegű társalgás zajlik a résztvevők között.

 

A rendezvény egyéb paraméterei az eredeti bejelentés egyeztetés során módosított változata szerint maradnak érvényben.

 

A pontosításra tekintettel újabb közlekedésrendészeti szakvélemény készült, amely az alábbiakat tartalmazza.

 

Az Időkerék és az 56-os emlékmű Budapest, ezen belül a Városliget fő látványosságai közé tartozik. A Városligetet, az ott található intézményeket, mint pl.: a Széchenyi Gyógyfürdő, Vajdahunyad vára, Szépművészeti Múzeum, Műcsarnok, hétvégén több tízezer turista keresi fel, ami igen nagy forgalmat generál. A nyári iskolai szünet alatt a hétvégi és ünnepnapokon a gyermekek részére kínált egyéb programok miatt a Fővárosi Állatkert, a Fővárosi Nagycirkusz, valamint a Budapesti Vidámpark kiemelkedően nagy tömegeket vonz.

 

E tényezők alapján igazolódik a térség frekventáltságának ténye, mint a főváros turisztikai „gócpontja".

 

A demonstráció helyszínének közvetlen szomszédságában található Időkerék mögötti területen helyezkedik el a „Kínai agyaghadsereg kiállítása" ami minden nap 10-19 óra között van nyitva, és hatalmas látogatóközönséget vonz.

 

A demonstráció miatt a kiállítást megtekinteni szándékozó és a demonstráción résztvevő személyek közötti konfrontálódás miatt az Időkerék és a Műcsarnok közötti szervizút, valamint az Olaf Palme sétány forgalma is akadályoztatva lenne, az arra haladó gyalogosok az úttestre szorulnának, ami balesetveszélyes, ezért azt a forgalom elől le kellene zárni. A lezárás érintené a 70-es, 75-ös és 79-es viszonylatszámú trolibusz közlekedését, amely jellegénél fogva más útvonalon nem közlekedtethető.

 

A trolibusz közlekedés jellegéből adódóan (mivel kötött pályán mozog) nem terelhető más útvonalra. A tömegközlekedési járatok lerövidített útvonala miatt a térségben jelentősen megnő a gyalogosforgalom, mivel alternatív járatok a közelben nem közlekednek és nagy kapacitású átszállási kapcsolatok szűnnének meg.

 

A bejelentésben szereplő demonstrációra érkezők, valamint a tér geometriai sajátosságai miatt a Városligetbe gépjárművel érkező és a demonstrációs helyszín mellett található ingyenes parkolóba leálló és onnan gyalogosan a Városliget létesítményeibe látogató akár több ezres létszámú látogató nem férne el biztonságosan a gyalogosok részére fenntartott területen a demonstrálók mellett. A területen konfrontálódás alakulhat ki, ezért az Ötvenhatosok terét a Városligetet látogató turisták és pihenni vágyó személyek elől le kellene zárni.

 

Az Ötvenhatosok tere lezárása miatt a teret elkerülő nagyszámú gyalogos leszorulna a Dózsa György út úttestére, ami balesetveszélyes, továbbá a Dózsa György úti gyalogátkelőhely átengedő-képessége a zöldidő miatt korlátozott, ezért a demonstráció idején a folyamatosan érkező, majd távozó demonstrálók és a környéket látogató gyalogosok, valamint turisták biztonsága érdekében az Ötvenhatosok tere vonalában a Dózsa György utat le kellene zárni.

 

A lezárás miatt a Dózsa György úton a járműforgalom teljes egészében megbénulna, amely óhatatlanul kihatna a környék egész úthálózatára.

 

A Dózsa György út lezárása esetén megbénulna a Kós Károly sétány közlekedése is, ami közvetlen kapcsolatot létesít az M3-as autópálya és a főváros belső kerületei között, ezért fontos gerincútvonalnak számít, valamint a Városligetben található szabadidős létesítmények megközelítését is nagyban elősegíti.

 

A Kós Károly sétány hétvégi forgalomszámlálási adatai alapján a demonstráció időpontjára eső forgalomsűrűség 1200 egységjármű/óra, amely magasnak mondható. A járatok ilyenkor hatalmas utasforgalmat bonyolítanak le, hiszen a kikapcsolódni vágyó emberek ezrei a 70, 72, 74, 75, 79 viszonylatszámú trolibuszokkal közelíthetik meg a Városligetet.

 

A tömegközlekedés, illetve gépjárműforgalom elterelése más útvonalra nem lehetséges a környező szűk, egyirányú utcák miatt. Az esetleges „menekülő" útvonalak telítettsége miatt nem lenne hová terelni a forgalmat.

 

A demonstráció időpontjában a környéken található útvonalak mértékadó gépjárműforgalmi adatai a következők:

- Andrássy út: 600 egységjármű/óra

- Dózsa György út 800 egységjármű/óra.

 

A forgalmi adatokból kitűnik hogy a tervezett demonstráció környékén a gépjármű forgalom a vizsgált időszakban is jelentős.

 

Amennyiben a Dózsa György út lezárásra kerül - a demonstráció miatt - a BKV Zrt. járatai nagymértékben akadályozva lennének.

 

A lezárás a következő BKV viszonylatokat érintené:

Dózsa György út:

75, 79 viszony latszámú trolibusz az Ajtósi Dürer sor irányába 20E, 30 viszonylatszámú autóbusz

Dvorak sétány:

75, 79 viszonylatszámú trolibusz a Váci út irányába 70 viszonylatszámú trolibusz

 

A felsorolásból kitűnik, hogy a demonstráció a BKV Zrt. járataira gyakorolt hatása kritikusan nagy. Ezek a tények összességében nagymértékben akadályozzák a BKV Zrt. járatüzemeltetését. Ezen járatokat a BKV Zrt. sem pótolni, sem szakaszolt útvonalon közlekedtetni nem tudja.

A Thököly út (Dózsa György út - Hungária körút), valamint a Margit híd tervezett lezárása miatt a lehetséges „alternatív" útvonalakon (Andrássy út, Dózsa György út, Hősök tere, Kós Károly sétány) a forgalom lényegesen megnőne, így a járművek nagy része az Árpád hídra terelődne át.

A Dózsa György út demonstráció miatti lezárásával ez a gépjármű forgalom a belvárosi utakra koncentrálódna.

 

Az Andrássy út az egyik legfontosabb sugárirányú főút, amely Buda és a belváros irányából az M3-as autópálya felé igen jelentős járműforgalmat bonyolít le. Az átterhelődött járműforgalmat sem a többi sugár irányú fóút, sem a kerület belső úthálózata nem tudná levezetni.

A fent leírt tömegközlekedési és közúti járműforgalom ellehetetlenítése a térség közlekedésére nagymértékben kedvezőtlen hatással lenne. A közlekedő járművek elterelése más útvonalra nem lehetséges, a közlekedés tehát más útvonalon nem biztosítható.

 

Megjegyzendő, hogy a Nemzeti Munkáspárt pontosításban hivatkozott - a Tabán területére bejelentett, 2009. augusztus 15. napjára tervezett - rendezvénye a 2009. augusztus 14-én kelt, 01000/43672-5/2009.ált. számú határozatban megtiltásra került, ennek megfelelően a rendezvény megtartására nem kerülhet sor.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 

Felhívom a szervező figyelmét arra, hogy amennyiben a rendezvényt tiltó határozatom ellenére megtartják, úgy a Gytv. 14. § (1) bekezdés értelmében a rendőrség azt feloszlatja és a szervezőkkel szemben eljárást kezdeményez.

 

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 4-5. §, 71-74.§, valamint a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 8. § rendelkezésein alapul. A határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget az 1989. évi III. tv. 9. § (1) bekezdésében foglaltak biztosítják.

 

Budapest, 2009. augusztus 14, 14 óra 7 perc

Távollévő Főkapitány helyett:

aláírás

pecsétBozsó Zolt;

r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos

Budapest Rendőrfőkapitányának rendészeti helyettese

 

Kapják: 1. példány Kiss Endre Farkas (1119 Budapest, Nándorfejérvár köz 3.)

2. példány BRFK Rendészeti Szervek

3. példány BRFK Hivatala Jogi, Koordinációs és Panaszügyi Osztály

 


Egyébként a Kuruc.info-n megjelent hírt is megerősítik hőn szeretett rendőreink ebben az írásban: nem csak az enyémet, hanem bizony a Nemzeti Munkáspárt demonstrációját is betiltották. A pontos indoklás pedig valamiért kísértetiesen hasonlít a gárdisták avatásánál
használthoz.


By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Csak Trianonra emlékezett

Az áldást sodika küldte 2009. július 16., csütörtök - 14:54-kor
Címkék: dokumentum feljelentes rendorseg turul
47 komment

Az elmúlt hetekben több jogtipró, és nemzetgyalázó cselekményt is megpanaszoltam a rendőrség irányába. Most mindegyikről megírták nekem, hogy szerintük minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel nagyon meg vannak elégedve.

Az első a kevésbé vérlázító eset, utána mutatom meg azt, amit ha egy kocsmaasztal fölött mesélnének el nekem, el sem hinném.


/ ÚJSÁGÍRÓVERÉS /


Mint talán emlékeztek rá, idén március 15-én a Bazilika előtt egy rendőr nyakon vágott engem a tonfájával annak ellenére, hogy jól láthatóan csupán a tudósítói munkámat végeztem a helyszínen.

Az eset a Parlament Emberi Jogi Bizottsága előtt is szóba került, ahol a Nemzeti Jogvédő Alapítvány képviseletében megjelenő Dr. Gaudi-Nagy Tamás hívta fel rá a közvélemény, és a képviselő urak figyelmét.

Ezen az ülésen Bencze József országos rendőrfőkapitány ígéretet tett arra, hogy kivizsgálja az esetet. Miután több hónap elteltével sem történt semmi, néhány hete levélben kértem felvilágosítást az ügy állásáról. Ezután egy meghallgatás erejéig behívtak a rendőrségre, melyről jegyzőkönyv is készült.

Most pedig végre lezárult a vizsgálat. A rendőrség szerint nem történt semmi, láthatósági mellényben dolgozó újságírókat a világ legtermészetesebb dolga tonfával ütni.

 

 

BRFKBUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT

 

 

Szám: 01000-105/615/ 4 /2009. P.


KISS ENDRE FARKAS úrnak!


Budapest
Nándor fejérvár köz 3.
1119


Tisztelt Kiss Endre Farkas Úr!

Dr. Bencze József altábornagy, Országos Rendőrfőkapitány részére küldött bejelentésével kapcsolatban Budapest Rendőrfőkapitányának megbízásából tájékoztatom, hogy az abban foglaltakat kivizsgáltuk, fegyelemsértés, vagy bűncselekmény gyanúja az intézkedő rendőrök egyikével szemben sem volt megállapítható.

Aláírás

 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!

 

Budapest, 2009. július 14.

 

BRFK Ellenőrzési Szolgálatának a levele - PDF verzió - Kattints a megnyitáshoz!


/ NEMZETGYALÁZÁS /


A másik ügyben a Turul-szobor meggyalázói ellen tettem feljelentést. Ebben leírtam, hogy ezek az emberek a holomeséjükkel az olyan szélsőséges zsidókat akarják a magyarság ellen uszítani, mint amilyen például a kokárdáért kislányt verő Fok Balázs, éppen ezért megvalósítják a közösség elleni izgatás bűntettét.

Erre válaszul a rendőség most leírja, hogy a Turul fejét letakaró hölgy mindössze Trianonra akart emlékezni ezzel! (Nem, nem vicc!)

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság XII. kerületi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

Ügyszám: 01120/760/2009/ bü.

 

HATÁROZAT
a feljelentés elutasításáról

 

A Btk. 269. § a. pontjába ütköző és aszerint minősülő magyar nemzet ellen irányuló közösség elleni izgatás bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést a Be. 174.§ (1) bekezdés a) pontja a Be. 175.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel az (2) bekezdés rendelkezéseire


- mivel a cselekmény nem bűncselekmény­

elutasítom.

 

A feljelentés elutasításáról értesíteni kell:

 1. Kiss Endre Farkas 1119 Budapest, XI. ker. Nándorfejérvár köz 3. sz. alatti lakost- feljelentő
 2. Budapesti I. és Xll. kerületi ügyészséget.

A határozat ellen a Be. 195. § (1) bekezdése alapján panasznak van helye, amelyet a közléstől számított nyolc napon belül a határozatot hozó nyomozó hatósághoz kell benyújtani.

 

INDOKLÁS

 

Kiss Endre Farkas 2009. június 18-án hatóságunknál feljelentést tett Liane Lane képzőművésznő, valamint Félix Péter, a Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségekért Egyesület képviselője ellen a Btk. 269. § a) pontjába ütköző és aszerint minősülő közösség elleni izgatás büntette miatt az alábbiak alapján:

2008. júliusában Félix Péter a Bp. XII. kerület Böszörményi úton található Turul szobor fejét egy fekete zacskóval letakarta. Liane Lane képzőművésznő ugyanezen szobor csőrébe egy darab latex jobb kezet helyezett el 2009. június 11-én egy művészeti kompozíció keretében.

A feljelentésben foglaltak szerint fenti személyek ezen cselekedetükkel elkövetik a Btk. 269. § a) pontjába ütköző és aszerint minősülő közösség elleni izgatás bűntettét.

Közösség elleni izgatást az követ el, aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzet, illetve valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít.

A helyszínen rendőri intézkedés történt, melynek során megállapították kollégáink, hogy Liane Lane ezzel a szobron végzett kompozíció szerkesztéssel az 1920-ban több részre szakadt Magyarországot kívánta megjeleníteni. Liane Lane- nek elmondása szerint nem állt szándékában és tudatában sem, hogy az emlékművön elhelyezett kompozíció megszerkesztése faji, vallási, vagy etnikai értelemben uszítást, közösség elleni izgatást vált ki a környezetében. A kompozícióval a saját művészi értékének közvetítését, művészi szabadságát kívánta kifejezni a művészet kedvelői irányába.

A 30/1992. (V.26) AB határozat szerint a vélemény nyilvánítási szabadsághoz tartozik a művészi, irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti alkotás terjesztésének szabadsága.
Az intézkedés során a járőrök intézkedésére a művégtagot a Turul szájából eltávolították, és az emlékműre visszahelyezték a korábban eltávolított koszorúkat.

Hatóságunk megállapította, hogy az emlékművön végzett kompozíció átalakítás rongálást nem okozott, azonban az ott jelenlévő személyek ellen a szükséges intézkedést megtette.
Fenti személyek ezen cselekedeteinek szándéka nem közösség elleni izgatásra irányult, hanem a művészi önkifejezés bemutatására.

Tekintettel arra, hogy a közösség elleni izgatás csak olyan módon követhető el, ha az elkövető tudatában van annak, hogy cselekménye másokban uszítást válthat ki, azonban a művészi önkifejezés nem irányult uszításra így nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.

Azonban hatóságunk az esettel kapcsolatban garázdaság szabálysértése miatt a feljelentést megtette az illetékes szabálysértési hatóságnál.

Tekintettel a fentiekre, mivel a cselekmény nem bűncselekmény, a feljelentés elutasítása felől határoztam.

 

Budapest, 2009. július 01. napon

Címer

 

dr. Csipler Norbert r.őrnagy
bűnügyi osztályvezető
kapitányságvezető-helyettes

 

 

 

Feljelentés elutasítása a Turul-szobor meggyalázóinak az ügyében - PDF verzió - Kattints a megnyitáshoz!

 

Azért tök kedves tőle, nem?

Idejön emlékezni Trianonra.

Igaz ugyan, hogy kicsit ügyetlen, és így véletlenül pont a második világháború alatt elesett hős magyar katonák emlékhelyét sikerült meggyaláznia, de legközelebb majd biztos jobban fog figyelni.

Asszem megyek hányni.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

SoDI a Teve utcában

Az áldást sodika küldte 2009. július 9., csütörtök - 23:59-kor
Címkék: rendorseg teve utca
57 komment

Na, most végre van egy kevés időm blogolni. :)

Szóval kiderült, hogy a rendőrök először személyesen jöttek ki a lakásomra, azzal a felkiáltással, hogy majd jól találkozni fognak velem. Ez nem sikerült nekik, ugyanis velem senki sem találkozhat, akiről én nem döntöttem el jó előre, hogy megengedem neki.

Ugyanígy jártak a 2006. október 23-i ügyemben is az ügyészek. Ők is bánatosak voltak annak idején, amiért nem tudtak vendégségbe jönni hozzám. 

Folyton a különféle nyomozók akarnak nekem a meglepi lenni, de ehelyett mindig én vagyok az nekik. :)

Ezután szerették volna valahogy kideríteni a telefonszámomat. A tudakozó nyilván nem segített nekik, úgyhogy végül is felhívták a Vidék Média Kft-t a cégjegyzék adatai alapján. Ott a cégvezető ex-felesége vette fel a telefont, aki megadta nekik a tulajdonos mobilszámát, ő pedig az enyémet.

Így tudtak végül elérni, nagy kalandok árán.

Nem kis izgalommal mentem be ezek után a Teve utcába, mert picit tartottam tőle, hogy esetleg olyasmit akarnak kérdezni tőlem, hogy miért lázítottam itt a blogon a népet a szombati tüntetés előtt. :-D

Amióta Budaházy bent ragadt náluk, bármi megtörténhet.

Egyébként megtudtam, hogy pontosan milyen körülmények között vették őrizetbe Budaházy Gyurit, bár azt nem árulom el, hogy kitől.

Állítólag simán leült tárgyalni a tervezett tüntetésről, amikor 5-10 perc elteltével egyszer csak berúgta az ajtót négy férfi, köztük két maszkos fegyveres, és leteperték. A legdurvább az egészben, hogy minderről előre még az a Forintos Katalin főhadnagy sem tudott, aki behívta őt egyeztetni.

Na, egy korábbi levelük, és a csütörtöki meghallgatási jegyzőkönyvem itt olvasható (nem OCR-es) PDF formátumban:


Levél és meghallgatási jegyzőkönyv
(PDF formátum, 236 Kb)


Azért tök jó, hogy végre a rendőrségem belül is működik belső ellenőrzés. Nem tudom, hogy mióta van így, de megnyugtató a létezésük tudata. Annál tenyérbemászóbb dolgot ugyanis elképzelni nem lehetett, mint amikor 2006 őszén Gergényi a rendőri brutalitást firtató kérdésekre azt válaszolta, hogy akinek egyéni panasza van, az forduljon az ügyészséghez. Mégis mi a francnak menne bárki is rögtön az ügyészekhez? Nem igaz, hogy a rendőrség képtelen megtalálni saját magán belül a rákos sejteket, ahogyan az amerikai filmekben.

Remek dolog, hogy mégis van immunrendszer, úgyhogy én most beléjük fektetem a bizalmamat, mert úgy érzem, ők tényleg becsületesen ki fogják deríteni, hogy mi történt velem március 15-én.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Behívtak a rendőrségre

Az áldást sodika küldte 2009. július 7., kedd - 15:48-kor
Címkék: rendorseg teve
105 komment

Amióta Budaházy Györgyöt egy Teve utcai egyeztetés során vették őrizetbe, minden rendes hazafi kellő óvatossággal kezeli, ha barátian behívják oda. Én most mégis kockáztatok, mert rizikó nélkül unalmas az élet. :)

Mint tudjátok, néhány hete levelet írtam Bencze József országos rendőrfőkapitány úrnak, melyben megkérdeztem tőle, hogy szerinte jogos volt-e március 15-én nyakon vágni engem egy tonfával, miközben jól láthatóan csak a munkámat végeztem a helyszínen.

Holnap az ORFK Ellenőrzési Szolgálat szeretne beszélgetni velem az akkor történtekről, mert most jutott el idáig a vizsgálat.

Csak tudnám, honnan tudják a mobilszámomat, amikor azt nem írtam bele a levélbe. Na mindegy. :)

Majd mesélek, mi volt.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Védi a rozsdátú' xD

Az áldást sodika küldte 2009. június 16., kedd - 18:39-kor
Címkék: feljelentes holokauszt rendorseg
69 komment

Most jövök a postáról.

Feljelentettem a Turul meggyalázóit közösség elleni izgatás miatt, amiért magyarellenes pogromokat próbálnak kirobbantani. Elmagyarázom továbbá a rendőrségnek, hogy a disznózsír kiváló korrózióvédelem a bronzcipőknél.

A levelet ahhoz az V. kerületi Rendőrkapitánysághoz címeztem, ahol hétfőn közösség elleni izgatás miatt indítottak nyomozást a cipőkbe rakott disznólábak miatt.


Tisztelt Hatóság!

Alulírott Kiss Endre Farkas (111.. Budapest, ... ... 3 alatti lakos) feljelentést teszek Liane Lane képzőművésznő ellen, valamint Félix Péter, a Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségekért Egyesület képviselője ellen a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban Btk.) 269. §-ába ütköző közösség elleni izgatás miatt.

Lane művésznő 2009. június első felében egy művészeti kompozíció keretében egyfajta tetemcafatként gumikezet helyezett el a Budapest XII. kerületében található Turul szobor szájába; utalva ezzel nyilván a magyarság jelképének számító Szent István-féle Szent Jobbra. A művésznő tevékenységének fényképes dokumentációja az alábbi címen található meg:

http://index.hu/kultur/klassz/2009/06/11/levagott_kezet_raktak_a_turul_szajaba/

Félix Péter tavaly nyáron, 2008. júliusában takarta le ugyanezen szobor fejét egy amúgy szeméttárolásra használatos fekete zacskóval. Az ő cselekményének fényképes dokumentálása az alábbi címen érhető el:

http://www.mno.hu/portal/572273

A fenti két cselekmény minősítésénél a Tisztelt Hatóság azon álláspontját vettem alapul, melyet a 2009. június 15-re virradó éjjel sertéscsülkökkel kiegészült Duna-parti bronzcipőkkel kapcsolatban alakított ki. Ehhez az egyik sajtóhír az alábbi címen olvasható:

http://www.stop.hu/articles/article.php?id=505893

A tudósítások szerint a Tisztelt Hatóság közösség elleni izgatás megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben, ismeretlen tettes ellen.

Btk. 269. § Aki nagy nyilvánosság előtt
a) a magyar nemzet,
b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen
gyűlöletre uszít
, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Több ügyészségi, illetve alkotmánybírósági állásfoglalás szerint a fenti bűncselekmény elkövetési magatartása közvetlen gyűlöletkeltésre irányul olyan módon, hogy az a megcélzott csoport elleni fizikai agresszió veszélyét is magában rejti.  Az uszítás olyan gyűlölet felkeltésére irányul, amely aktív tevékenységbe megy át. A gyűlöletre uszító másokat aktív, tevékeny gyűlöletre ingerel. Az uszító a szenvedélyeket olyan nagy mértékben feltüzeli, amely gyűlölet kiváltásához és a rend-béke megzavarásához vezet.

Mint ismeretes, a Turul szobor ellenzőinek álláspontja szerint a szobor a második világháború idején a magyarországi kisebbségeket ért kényelmetlenségek és esetleges túlkapások dicsőítését jelenti. Több helyen kifejtett véleményük szerint a magyarság eme évezredes jelképe valójában holmi állítólagos zsidógyűlölet szimbóluma, amely álláspontjukkal voltaképpen magát a magyar nemzetet, annak minden tagjával egyetemben bélyegzik emberirtásban felelős, bűnös közösségnek.

Tudvalevő, hogy a világon több helyen is működnek olyan szélsőséges zsidó csoportosulások, melyek  a második világháború vitás eseményei kapcsán olyan dühöt szítanak egymás között a befogadó gazdanép iránt, ami gyakran erőszakos cselekményekben csúcsosodik ki. Ilyen megmozdulások nem csak a fajgyűlölő izraeli rezsim palesztinok elleni terrorakcióiban mutatkoznak meg, ismeretesek európai példák is. És nem csak a zsidó irányítás alatt működő 1919-es Tanácsköztársaság vérengzéseinek idejéből, hanem napjaink Európájából is. Kiváló példa erre egy  1990-es években Párizsban működő zsidó terrorista csoport, melyről alább látható egy összefoglaló videó:

http://www.youtube.com/watch?v=MVRANkAPurY

De a közelmúlt Magyarországán is előfordult már, hogy egy zsidó identitású ember magyar kislányt bántalmazott a nyílt utcán pusztán annak kokárdája, büszkén vállalt magyarsága miatt. Egy 2006-os eset az alábbi videón tekinthető meg:

http://www.youtube.com/watch?v=SFjV6bFxo9c

Eme eset utólagos bírósági rendezése megerősíti az erőszak és a mögötte meghúzódó magyarellenes motiváció tényét:

http://www.youtube.com/watch?v=AMgERLOnt9c

Álláspontom szerint Liane Lane, és Félix Péter egyértelműen és szánt szándékkal az országban élő, ehhez hasonlóan szélsőséges zsidó emberekben megbúvó frusztráltságot és rasszista indulatot szeretnék felkorbácsolni a magyarság jelképének számító turulmadár meggyalázásával, illetve ezzel egybekötve egyes, a világháború idejére tett - vélt vagy valós - események alapján a magyarság kollektív bűnösségének indokolatlan sulykolásával.

A Turulnál, illetve a Duna-parti cipőknél történtek megkülönböztetése aszerint sem lehet indokolt, hogy a cselekmények okoztak-e kárt az emlékművekben, ugyanis ilyesmi egyik esetben sem történt. A bronzcipőknél összeszedett sertéslábak után esetlegesen visszamaradt bőr –és disznózsír-maradványok nem tekinthetőek károkozásnak. Épp ellenkezőleg: egy ilyen zsírréteg a gyakorlatban akár még hasznos korrózióvédelemként is funkcionálhat, miközben a műalkotás semmit sem veszít esztétikai értékéből.

Mindenképp szükséges tehát azonos mércével mérni a két helyen történt cselekményeket.

Véleményem szerint pontosan akkora esélye van annak, hogy Lian Lane és Félix Péter cselekménye nyomán a hazai zsidó közösség egyes szélsőséges tagjai erőszakos cselekményeket követnek el magyar emberek ellen, pusztán azok magyarsága miatt, mint amekkora eséllyel a Duna-parti cipők sertéslábbal történő kiegészítése ellenkező irányú erőszakot generál.

A Tisztelt Hatóság jogértelmezését alapul véve tehát - tekintve, hogy egyikük cselekménye óta sem telt még el a 3 éves elévülési idő -, mindenképpen szükséges ellenük a büntetőeljárás megindítása.

Budapest, 2009. június 16.

Tisztelettel:

 

Kiss Endre Farkas

SoDI feljelentése a Turul-gyalázók ellen - PDF verzió - Kattints a megnyitáshoz!

 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Pál Marci és az ÁVÓ

Az áldást sodika küldte 2009. február 26., csütörtök - 18:34-kor
Címkék: forradalom interju pal marci rendorallam rendorseg telefon
20 komment

Pál Marci szerint március 15-éhez közeledve a hatalom kezdi megfélemlíteni a hazafiakat.

Ennek a jele lehet az is, hogy egy állítólagos 40 ezres bírság ügyében személyesen jelentek meg az otthonánál, pedig az ilyesmit postán szokták kiküldeni.

Ha nem indul a videó, kattints ide!

Ha esetleg valóban megbüntették egy tavalyi, rendőrökkel szembeni ellenállása miatt, azt hiszem, érdemes lesz gyűjtést rendezni Marci javára. Úgy érzem legalábbis, hogy valahol hazafias kötelességünk, hogy kivegyük a szemkilövető hatalom kezéből a pénzbüntetéssel való fegyelmezés lehetőségét.

By SoDI

A videóban beolvasott kifogás szöveges leirata:

(a benne említett gyűjtés pillanatnyilag nem aktuális)
 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Zsidóbűnözés

Az áldást sodika küldte 2009. február 9., hétfő - 23:28-kor
Kategóriák: Lakásmaffia-ügyem , Pereim
Címkék: buncselekmeny lakasmaffia maffia rendorseg zsido
69 komment

Ma ismét rendőrségen jártam.

Megint behívtak.

A kézhez kapott jegyzőkönyv szerint a nyomozás többek között „a Btk. 323 § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b. pontja szerint minősülő élet vagy testi épség elleni vagy más hasonlóan súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettének megalapozott gyanúja miattfolyik.

Bizony, a zsidók ilyet is tudnak. Ja és a slusszpoén:

EGYMÁSSAL SZEMBEN! xD

A történet minden eddiginél tömörebben:

Egy régi zsidó tanáromnak kölcsön adtam 2,5 millió forintot, és vállaltam egy 8 milliós jelzálogot a lakásomra. Bár okirathamisítás is kiderült az ügyben, a lakásom mégis megmenekült. A pénzem ügyében a másodfokú tárgyalás viszont csak április közepén lesz.


Ahogyan azt már leírtam: nemigen tudok mit kezdeni a cigánybűnözés problémájával, mivel olyannal még nem találkoztam, ellenben a zsidóbűnözőkkel hetente gyűlik meg a bajom. :)


Mint tudjátok, két hete elém tártak a rendőrök egy új, hamisított iratot, miszerint én átvettem tanár bácsitól a zsidóvacak-fotózós munkára félmillió forintot, pedig nem is.

Ma volt vele a szembesítésem, ahol láthatóan picit meglepődött azon, hogy birtokomban van az eredeti példány - ő tehát egy esetleges szakértői vizsgálat alkalmával piszkosul be fog égni a sajátjával.

És hogy miként jön ide a zsarolás? Hát úgy, hogy a jelek szerint az ügy erőszak-vonaláról mégsem hazudott a tanár úr: a Béla bácsi nevű NBH-ügynök valóban tarkólövéssel fenyegetőzött. :D

Ejnye-bejnye, hát még a zsidajok közt is csak ez a civakodás.

Hogy a Duna-part szóba került-e, azt elfelejtettem megérdeklődni. ;P

Friss jegyzőkönyv alant.

Lakásmaffia színkódok

Tessék kattintani:

SoDI rendőrségi szembesítése a cionista tanárral - 1. oldal - Kattints a nagyításhoz! SoDI rendőrségi szembesítése a cionista tanárral - 2. oldal - Kattints a nagyításhoz!SoDI rendőrségi szembesítése a cionista tanárral - 3. oldal - Kattints a nagyításhoz!

SoDI rendőrségi szembesítése a cionista tanárral - 4. oldal - Kattints a nagyításhoz! SoDI rendőrségi szembesítése a cionista tanárral - 5. oldal - Kattints a nagyításhoz!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Zsidó pofátlanság

Az áldást sodika küldte 2009. január 28., szerda - 23:55-kor
Kategóriák: Lakásmaffia-ügyem , Pereim
Címkék: buncselekmeny lakasmaffia maffia rendorseg zsido
62 komment

Ma délelőtt rendőrségi kihallgatáson jártam. Amikor adrenalinnal telt erekkel már-már tarkólövésekről kezdtem volna szónokolni, a rendőrtiszt és édesanyám közös erővel kértek meg rá, hogy akkor kicsit talán nyugodjak meg. :)


A zsidó () korlátlanul hazudik. Első pillanatra úgy elkápráztatja a tisztességes, igazságszerető embert, hogy az belső ellenállásra egyáltalán nem képes. De éppen ez az, amit a zsidó () el akar érni. Ő arra számít, hogy az igazságszerető ember egyáltalán el se tudja képzelni, hogy úgy lehessen hazudni, ahogy ő hazudik, olyan vakmerő és szemtelen természetességgel.

De lehet így is hazudni. 

Dr. Joseph Goebbels


Csörög tehát pénteken a telefonom, hogy fáradjak már be folytatólagos kihallgatásra a lakásmaffia-ügyemben. Mivel lassan fél éve nem jártam a XIII-ik kerületi kapitányságon, márpedig enélkül felborul a világ rendje, ma reggel útra kerekedtem - oldalamon édesanyámmal, hogy azért legyen mellettem segítő ügyvéd is.


Az ügy előzményei extra tömören:

Egy régi tanáromnak, aki mellesleg cionista, kölcsön adtam 2,5 millió forintot, és vállaltam a kedvéért 8 millió forint jelzálogot a lakásomra. A visszafizetéssel gondjai akadtak, valamint kiderült, hogy a 13 milliós viszontbiztosítékát bevallottan saját maga hamisította. A lakásom mégis megmenekült, de a pénzem a mai napig nem kaptam vissza. A behajtási pert első fokon megnyertem, a másodfokú bíróság viszont formai okokból új tárgyalást írt elő (hatálytalanítva egy már jogerős végzést).

(Bővebb összefoglaló itt)


Szóval ülök ott a rendőrrel szemben, amikor mondja, hogy az előző kihallgatásomon úgy nyilatkoztam, hogy nem kaptam pénzt a zsidó-szirszaros munkáért, márpedig azóta kiderült, hogy mégis átvettem rá tanár bácsitól 500 ezer forintot.

Mondom, ez hülyeség, én a büdös életben nem vettem át ezért a munkáért egy fillért sem, és nem írtam alá semmi ilyesmit. Erre elém tár egy dokumentumot, hogy szerinte mégis. Mert hogy nincs mese, ott áll rajta:

 • „A munka megkezdésekor megbízott megbízótól átvett 500.000.-Ft.-ot, melyet a 3. oldalon található aláírásával elismer.”

Nézem, és valahogy nem akar beugrani, mi a franc ez... Kicsit sem volt ám érdekes a helyzet, ugyanis életemben először ma reggel láttam azt a papírt, amit állítólag aláírtam. Ezt rögtön jeleztem is... Ez bizony nem az eredeti megállapodás. Totál ki van cserélve. Mondom, nézzék meg, én már tavaly csatoltam nekik az eredetit...

Színkódok

Ami pedig így néz ki:


/ EREDETI ELŐZETES MEGÁLLAPODÁS /

Az eredeti előzetes megállapodás - 1. oldal - Kattints a nagyításhoz!Az eredeti előzetes megállapodás - 2. oldal - Kattints a nagyításhoz!Az eredeti előzetes megállapodás - 3. oldal - Kattints a nagyításhoz!
(titoktartási záradék itt)


Na most, ami a rendőr előtt hevert, első ránézésre két pontban tért el ettől. Egyrészt az utolsó oldalon a „Ps.” rész alatt még tartalmazott egy extra „EGYEBEK” nevű szakaszt, valamint a második oldalon a már fent idézett hamis mondat szerepelt rajta azon a helyen, ahol eredetileg az alábbi szövegrész lenne olvasható:

„a [kuratórium vezetője] a munka megkezdésekor (amelyet megelőz egy személyes megbeszélés, és egyeztetés az alapítóval) megbízott részére átad 500000, azaz ötszázezer forintot”

Ez ugye egy jövőre vonatkozó hipotézis...

Magyarán: tanár úr egy az egyben kicserélte a második oldalt, az aláírásokat tartalmazó harmadik oldal aljára pedig utólag odanyomtatott még egy bekezdést. (Hogy mi a francért, azt csak ő tudja, elvégre tény, hogy egy szakértő nagyon hamar megállapítja a csalást.)

Öngyilkos akció ez a részéről, de ha mélyre akar merítkezni a szarban, hát tegye.


/ MAI RENDŐRSÉGI JEGYZŐKÖNYV /

Folytatólagos rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyv - 1. oldal - Kattints a nagyításhoz! Folytatólagos rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyv - 2. oldal - Kattints a nagyításhoz!


Na mindegy. Folytatás hamarosan...

Új másodfokú tárgyalás pedig április közepén.


/ IDÉZÉS A MÁSODIK MÁSODFOKÚ TÁRGYALÁSRA /
Idézés a második másodfokú tárgyalásra - Kattints a nagyításhoz!


A cionista tanár ellenem írt fellebbezése alant (após uráé
itt).


/ TANÁR ÚR FELLEBBEZÉSE /

Tanár úr fellebbezése - Fedlap - Kattints a nagyításhoz! Tanár úr fellebbezése - 1. oldal - Kattints a nagyításhoz!Tanár úr fellebbezése - 2. oldal - Kattints a nagyításhoz!


Ideges pedig azért voltam, mert nem értettem, ügyvéd édesanyám miért akar lebeszélni arról, hogy a felnégyelendő koszos bűnözőt
felnégyelendő koszos bűnözőnek nevezzem a tanúvallomásomban, ahogyan azt kell. :-)


By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Szégyen, hogy még élnek

Az áldást sodika küldte 2008. november 1., szombat - 15:39-kor
Címkék: eroszak foci rendor rendorallam rendorseg szlovak
84 komment

Szégyen és gyalázat, hogy nem érkezik hír arról, hogy a mieink legalább egyet a másvilágra küldtek volna a tót rendőrpatkányok közül. Pedig amikor ilyesmi történik, mindenképp ezt kellene csinálni, nem pedig megtorlatlanul hagyni az eseményeket.

Tömegével verték a magyar szurkolókat
a szlovák rendőrök!

A Dunajska Streda-Slovan Bratislava szlovák bajnoki labdarúgó-mérkőzésen a szlovák hatóságok hatalmas erőkkel vonultak fel.

A 15. percben kommandósok behatoltak a magyar szurkolók szektorába, az összecsapás következtében több sérültet kórházba kellett szállítani. Egy magyar szurkolót mentőhelikopterrel vittek kórházba, miután eltört az állkapcsa és nem lélegzett, ezért intubálni kellett.

Korábban már volt hasonló incidens a magyar szurkolók és a szlovák rendfenntartók között: 1992-ben a Ferencváros Bajnokcsapatok Európa Kupáján, akkor maszkot viselő kommandósok verték meg a zöld-fehér drukkereket.

Bővebben itt

Ha a jövőben MÉG EGYSZER a 2006 október 23-aival megegyező mértékű, vagy súlyosabb túlkapások történnek, akár itthon, akár bárhol máshol, amennyiben az magyar emberek ellen irányul, SOHA TÖBBET nem szabad az ilyen bűncselekményeket méltó válasz nélkül hagyni!

A jogi út az ilyen esetekben majd akkor lesz alternatíva, ha a szemkilövők rács mögé kerülnek. Addig nem.

 • UPDATE (16:15): A HírTV és a zoom.hu szerint meghalt a magyar szurkoló!
 • UPDATE 2 (16:35): Más források szerint mégsem halt meg.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Vérbíróság

Az áldást sodika küldte 2008. október 8., szerda - 21:01-kor
Címkék: birosag rendorallam rendorseg
190 komment

Na, a rezsim ismét beindult.

Azért óriási szemétség a hatalom részéről Kósa Gyula elítélése, mert garantáltan nem talált el egyetlen rendőrt sem a cipőivel.

Ráadásul - és ez a lényeg - az emberek joggal hihették azt, hogy a cipők bedobálása a bejelentett rendezvény szerves része, miután a helyszínen minden megjelent ezt kezdte el csinálni. Gondoljunk bele: korábban eleve a magunkkal vitt cipők elhelyezéséről volt szó, ez pedig a kordon miatt kizárólag így volt lehetséges (annak a részleteit, hogy a bejelentett „elhelyezés” milyen módon lett megtervezve, senki sem fejtette ki a szervezők részéről, így a bedobálás bőven beleférhetett ebbe).

 • Ha készülök cipővel, bizony én is behajítottam volna a kordonon belülre, és egy pillanatig sem jutott volna az eszembe, hogy ezzel bármilyen törvénytelenséget is elkövethetek!

Ráadásul magam is rögzítettem, hogy az egyik - vád tárgyát képező - dobás egyértelműen a belső kordonnak csapódot, így fizikai képtelenség, hogy bármelyik rendőrhöz hozzáért volna. (Nem volt elég magas ívű ahhoz, hogy átrepüljön a kordon felett - és világosan látszik, hogy nem is repül át).

Videó majd valamikor máskor, most éppen ilyesmit töltök fel YouTube-ra helyette. :)

By SoDI

Kapcsolódó:

UPDATE: Most vettem csak észre.... A Bombagyár felvételén 2:20-nál világosan látszik, hogy hova esik az a cipő. Ahogy magam is mondtam, a kordon tövébe...

 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

ÁVÓS fenyegetés?

Az áldást sodika küldte 2008. szeptember 22., hétfő - 22:13-kor
Címkék: forradalom rendorallam rendorseg
144 komment

A huszadikai tömegoszlatásról készült
videóm IDE kattintva érhető el!


Ha ezt valóban egy rendőr írta volna be az előző bejegyzésem 20-as kommentjéhez, az nem kicsit lenne gáz a testületre nézve:


gáz:
2008. 09. 22. 20:10

Sodika! Megvan végre a pofikád! Így már nehezebben tolod a képed az oszlató sorfal mögé büntetlenül!!! Köszi!


Pedig a megadott adatai alapján inkább ez a 20 éves srác írta:

Kattints a nagyításhoz:
Davor55

A megadott e-mail címe ugyanis: rokometas_5@hotmail.com
Itt van egy adatlapja: http://href.hu/x/6zvu
Ennek alapján a MySpace lapja: http://www.myspace.com/davor55
Képgaléria róla: http://href.hu/x/6zvx


Na most ez biztos hogy nem magyar rendőr.
(Egyáltalán nem is magyar.)

Tehát van még remény, hogy nincsenek teljesen elállatiasodva a droidok, és véletlenül sem terveznek fellépni egy független médiacég megbízott munkatársával szemben.

Ha viszont tévednék, és az e-mail cím csak elterelés, tessék szépen elolvasni ezt is:


És ehun ni néhány doksi is...


Megbízási szerződés a médiacégtől
és sajtóigazolvány fénymásolat:

SoDI: Újságírói megbízás  SoDI sajtóigazolvány fénymásolat 
(A Gárda-perhez mellékeltem mindkettőt)


Különben eddig is rengeteg kép volt fent rólam a blogjaimon, de azért segítek:

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hiteltelen vagyok

Az áldást sodika küldte 2008. augusztus 26., kedd - 22:49-kor
Címkék: bencze jozsef rendorallam rendorseg tomcat tuntetes
21 komment

Tényleg úgy igaz, ahogy Tomcat írja: Bencze József főrendőr a Tomcat előállításáról szóló videómat hiteltelennek minősíti a személyes jelentése 9-10-edik oldalán.

Mit is lehet erre mondani: tessék szépen tanúként meghallgatni. Elmondom tökugyanazt, mint ami a felvételen is látható, majd utána, ha valaki még mindig azt meri írni rólam, hogy nem mondok igazat, vagy manipulálok a videókkal, feljelentem az illetőt hamis vád miatt, amiért azzal rágalmaz, hogy félrevezetem a hatóságokat.

LÉCCI LÉCCI! :)

Had legyen már a tábornok úr is megbaszva egy kicsit... xDD

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Kihallgatások

Az áldást sodika küldte 2008. augusztus 12., kedd - 20:49-kor
Kategóriák: Pereim
Címkék: buncselekmeny reakcio rendorseg tomcat ugyeszseg
7 komment

Na, sikerült egy nap alatt lezavarnom mindkét kihallgatást, amire beidéztek.


ÜGYÉSZSÉG

Gyanúsított: Rohamrendőrök

Kérdés: Rugdosták-e a földön húzott bácsit?

Videó: Március 15 akciómozi (vágatlanul itt)

 Ügyészségi kihallgatásom a március 15-ei akciómozimmal kapcsolatban. - Első oldal - Kattints a nagyításhoz!Ügyészségi kihallgatásom a március 15-ei akciómozimmal kapcsolatban. - Második oldal - Kattints a nagyításhoz!

Ügyészségi kihallgatásom a március 15-ei akciómozimmal kapcsolatban. - Harmadik oldal - Kattints a nagyításhoz!


RENDŐRSÉG

Gyanusított: A Reakciós Balogh Ákos Gergely

Kérdés: Kiszolgál-e Tomcat magyarokat?

Videó: Reakció Tomcat ellen

Rendőrségi kihallgatásom Balogh Ákos Gergely Tomcat-ellenes sajtótájékoztatójával kapcsolatban - Első oldal - Kattints a nagyításhoz! Rendőrségi kihallgatásom Balogh Ákos Gergely Tomcat-ellenes sajtótájékoztatójával kapcsolatban - Második oldal - Kattints a nagyításhoz!

Rendőrségi kihallgatásom Balogh Ákos Gergely Tomcat-ellenes sajtótájékoztatójával kapcsolatban - Harmadik oldal - Kattints a nagyításhoz!Rendőrségi kihallgatásom Balogh Ákos Gergely Tomcat-ellenes sajtótájékoztatójával kapcsolatban - Negyedik oldal - Kattints a nagyításhoz!

Egyébként puszta véletlenségből ugyanaz a rendőr hallgatott ki, mint aki a lakásmaffia-ügyemben is nyomoz. Ennek megfelelően már szinte fejből tudta a lakcímemet, mert a tanár bácsim állandóan arról beszél a rendőrségen, hogy - szerinte - milyen sokat dolgozott 2004-ben a kéglim felújításán, és ezért - ismét csak szerinte - milyen sok pénzzel jövök neki. (Arról, hogy a költségeket kábé tízszeresen túlbecsüli, és hogy az eredeti megállapodás szerint ingyenes baráti segítségről, nem pedig fizetett munkáról volt szó, most ne beszéljünk. Azt szintén ne említsük, hogy a több évig húzódó polgári per során egyetlen egyszer sem tudott épkézláb ellenkérelmet benyújtani ezzel kapcsolatban, mindig csak utalt rá, hogy majd meg fogja tenni.)


By SoDI

Kapcsolódó:

Hasonló anyag:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Megint idézve vagyok

Az áldást sodika küldte 2008. augusztus 11., hétfő - 16:11-kor
Kategóriák: Pereim
Címkék: buncselekmeny lakasmaffia rendorseg ugyeszseg
37 komment

Ma több idézést is kaptam. 

Két különböző büntetőügyben, két különböző helyre.

Egyikben az ügyészségre, másikban a rendőrségre.

Az ügyészségre a március 15 akciómozim miatt, mert hivatalos személy által elkövetett bántalmazás miatt valaki feljelentette azokat a rendőröket, akik földön húzták rajta a bácsit. Erről viszek is nekik holnap vágatlan felvételt.

A rendőrségre pedig szerintem a lakásmaffia-ügyem miatt, melyben egyszer már kihallgattak. Hogy ezt jól sejtem-e, most nem tudom megérdeklődni, mert már hazament az a hadnagy, aki beidézett. Ez utóbbi idézés különben eredetileg múlt péntekre szólt volna, de csak most vettem át.

 • Update: Nem lakásmaffiás, hanem valami Tomcat-féle becsületsértési ügy, amiből van neki hatszáz. XDD
  Este majd mindkét kihallgatásról kaptok jegyzőkönyvet.
  A rendőrhöz délután 3-ra megyek.
 • Update 2: Másnap mindkét kihallgatásra elmentem.
  A beszkennelt jegyzőkönyvek ide kattintva olvashatóak.

Ügyészségi idézésem - Kattints a nagyításhoz!Rendőrségi idézésem - Kattints a nagyításhoz!

Ha bármelyikről többet tudok mesélni, megírom a blogra a részleteket.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Október 23 tárgyalás

Az áldást sodika küldte 2008. július 7., hétfő - 21:59-kor
Címkék: 23 birosag brfk per oktober per rendor rendorallam rendorseg
23 komment

Mint írtam, ma volt a 2006 október 23-i oszlatás kapcsán a BRFK ellen folyó tömeges kártérítési per harmadik tárgyalása. A tömeges jelleg abban merül ki, hogy rengeteg felperes van, és még a mai napon is jelentett be egy úr beavatkozási kérelmet.

Reggel 9-től este 7-ig ültem ott, de most csak egy nagyon-nagyon vázlatos összefoglalót nyújtok.

Az előzményekről dióhéjban annyit érdemes elmondani, hogy 2006 szeptemberében, miután kikerült a nyilvánosság elé Gyurcsány öszödi beszéde, a hazafias ellenállás elfoglalta a tévé székházát, majd több hetes piknik kezdődött a Kossuth téren, a Parlament előtt. Itt minden egyes villanyoszlopon hirdette egy-egy felirat, hogy ha valóban forradalom lenne, akkor személy szerint melyik balliberális közéleti személyiség lógna ott.

A sátrazós, kempingezős összejövetel október 23-án ért véget, amikor Gyurcsány néhány külföldi ország vezetőjének jelenlétében tartott ott ünnepi rendezvényt, amihez a Kossuth tériek útban voltak. Az előzetes megállapodás úgy szólt, hogy csak néhány órára kell elhagyni a rendezvény területét, amíg a tűzszerészek át nem vizsgálták a helyet. Miután viszont a rendőrség megtalálta a több hetes kempingezés kellékeit (krumplipucoló késeket, és egyéb tárgyakat), úgy döntöttek, hogy miután ezek közbiztonságra veszélyes eszközök, így a rendezvény elvesztette békés jellegét, vagyis feloszlatható.

Ebből bontakozott ki végül az egész napos vérfürdő, melynek során négy ember szemét lőtték ki a rendőrállatok.

A szóban forgó per tárgya, amelyen ma jártam, az volt, hogy jogszerű volt-e elkezdeni az oszlatást, vagy sem. Mivel ehhez fontos kérdés, így hosszú órákon keresztül folyt arról a vita, hogy vajon mi kell egy köztéri piknikhez, és mi nem.

„Oké, mondok egy köztudomású tényt. Ha levágják a jobb kezemet, akkor az egy: fáj,  kettő: vérzik, három: megnehezíti a további életemet. Ugyanilyen köztudomású tény, hogy egy kempingezéshez szükségesek bizonyos eszközök.

Grespik László

A másik fontos kérdés emellett az volt, hogy a Kossuth tér október 23-i rendezvényeiről szóló rendőrségi egyeztetéseken, melyeken a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 tagjai vettek részt, pontosan miről volt szó, mikről állapodtak meg, mindennek milyen következményei voltak, és hogy Takács András vajon magánemberként, vagy az MNB2006 nevében nyilatkozott ott. (Takáccsal ugyanis azóta mindenki összeveszett).

Itt az okozta a félreértést, hogy Grespik, aki jogi tanácsadóként vett részt ezeken az egyeztetéseken vajon viccelt-e, amikor felajánlotta, hogy elég, ha aznap este 20 ember marad a téren 40 négyzetméteren.

Gespik : Ha én azt mondom, hogy most ugrik ki a nyúl a zsákból, akkor mindenki kapkodja a fejét, és nézi, hogy jaj, hol? Komolyan, teljesen olyan, mintha UFÓ-kkal beszéltem volna.

Bíró: Hát ha így lett volna, az hatalmas csoda lenne.

A 10 órás tárgyalás során a tanúként egymást váltó rendőrtiszteknek, és tűzszerészeknek a segítségével a bíróság megpróbálta feltérképezni, hogy pontosan miként alakult ki az a döntés, melynek nyomán sor került az oszlatásra, ám ez még mindig nem lett egészen világos, mindenki, még Lapid Lajos is voltaképpen felfele mutogatott, vagyis arra hivatkozott, hogy bizonyos ponton az ő kompetenciája már véget ér, ugyanis már korábban eljött a helyszínről.

Ezért lesz majd az őszi, következő tárgyaláson meghallgatva Gergényi is.

Volt még egy idős néni, akinek a végén megtiltotta a bíró, hogy kérdéseket tegyen fel, mert sehogyan sem tudott rákérdezni a tényekre, ehelyett minden tanúnak inkább azt kezdte el mesélni, hogy milyen borzalmas élmény volt neki a tömegoszlatás. Egy másik úr pedig elmondta, hogy ő már nemrégiben elfogultságot jelentett be az összes magyar bíróság ellen (nem vicc: így, ahogy mondom), de miután sajnos ezt elutasították, ezért inkább most a jelen per bírói tanácsa ellen emel kifogást.

Mert hát micsoda dolog, hogy itt egy felperes mellett gyakorlatilag két alperes volt, és a második maga a bírói kar. Bejelentése jegyzőkönyvezésre került, a többiek pedig reménykednek benne, hogy ez talán nem húzza el a pert újabb fél évvel, amíg a legfelsőbb bíróság elbírálja, hogy tényleg gonosz komcsik ülnek-e a bírói székben, vagy sem.

Reméljük, nem.

By SoDI

 • Videó holnap

 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

BRFK ellen

Az áldást sodika küldte 2008. július 7., hétfő - 20:15-kor
Címkék: birosag brfk per rendorseg sodi
21 komment

"1956 előtt nem volt ebben az országban akkora terror, mint most itt az Ön tárgyalásán, bíró úr!"

Na.... 

Röviden a mai napomról.

 • Reggel 9-kor kezdtem a Fővárosi Bíróságon, ahol 2006 október 23 ügyében zajlott a BRFK elleni per
 • Rohadt hosszú volt, este 7-ig tartott
 • Három órányi anyagot rögzítettem
 • Felvonult Majorosi örnagytől Lapid dandártábornokig mindenféle rangú rendőr a tanúk között
 • Grespik volt az ügyvéd
 • Néhány felperes és beavatkozó vicces volt :)

Rövid szöveges összefoglaló talán még ma, videó holnap.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Elmarad a balhé :(

Az áldást sodika küldte 2008. június 12., csütörtök - 10:23-kor
Címkék: buzik rendorseg tojas
11 komment

Hallatlan, felháborító, tûrhetetlen, példanélküli, kirekesztô, diszkriminatív, esélyegyenlôtlen, jogvédôfelháborító, nacionalista, soviniszta, félkatonai, másokban félelmet gerjesztô, antiultraliberális, társadalmi párbeszédellenes, halaszthatatlan reformokat megérteni nem hajlandó, ötkenyérgyûlölô reflexió.

... Ha ez így megy tovább, lassan már hányni-hugyozni-szarni sem lesz szabad a belvárosban:) 

 • zoom.hu komment ;)

Hüpp-hüpp.

Hát kit fogunk mi megdobálni tojással? :((

Buzi tojással (Moszkvában)

Ráadásul kezdtem már örülni, hogy végre talán fel tudok venni emberi vért is a kamerámmal. Erre betiltják a felvonulást... Ejnyeee... ;)))

By SoDI 


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Favágás éjjel

Az áldást sodika küldte 2008. május 10., szombat - 2:08-kor
Címkék: budapest favagas rendorseg tuzoltosag video
4 komment

Ez egészen friss videó, alig egy órás. 

Mikor vágnák a fát, ha nem pont éjjel egykor?

Én nem ott lakom, csak felugrottam valakihez, de nem is nagyon vágyom ki a zöldövezetből, mert ez nem lehet egy leányálom - még akkor sem, ha nyilván ritkán kell láncfűrészre ébredni az éjszaka közepén.

 

Ha nem megy a fenti videó, akkor kattints ide!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Nem nyomoznak

Az áldást sodika küldte 2008. május 6., kedd - 21:35-kor
Kategóriák: Pereim
Címkék: gyurcsany jog rendorseg zsido
47 komment

Na, megszületett a rendőrségi határozat arról a feljelentésről, amit a második Hollán Ernő utcai séta napján tettem.

Ha valaki nem emlékezne: valami hülye zsidó előző nap beírta ide a blogra, hogy ne merjek elmenni Tomcaték tüntetésére, mert ő egy kigyúrt ember, és ha meglát, a rendezvény után megver. Én úgy voltam vele, hogy engem nem fenyegethet senki, ezért másnap délelőtt első dolgom volt feljelentést tenni az illető ellen.

Most a rendőrség visszaírt, hogy szerintük ez a fenyegetés nem volt elég kemény ahhoz, hogy valóban megijedjek tőle.

A fenyegetőző zsidó elleni feljelentésem borítéka - Kattints a nagyításhoz!A fenyegetőző zsidó elleni feljelentésem - Első oldal - Kattints a nagyításhoz!A fenyegetőző zsidó elleni feljelentésem - Második oldal - Kattints a nagyításhoz!

Szóval azért nem bűncselekmény az erőszakos cionista hülyegyerek fenyegetőzése, mert én a Tisztelt Hatóság szerint is elég tökös vagyok ahhoz, hogy ne hagyjam magam megfélemlíteni, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy juszt is elmentem a Hollán Ernő utcába.

Na akkor játszunk el egy kicsit ezzel a gondolattal.

Vegyünk egy egyszerű idézetet.

„Eljött az idő, amikor ki lehet jönni az utcára és azt lehet mondani, nem félünk többet. Nem félünk, mert ebben az országban otthon vagyunk. Ti is otthon vagytok, mert ez mindannyiunk országa.”

Gyurcsány Ferenc

 • Forrás: MSZP.hu, innen

A fenti mondatok a tavalyi Békelánc felvonuláson hangzottak el a Duna-parton. Azon a rendezvényen, melyet idén szintén ugyanabban az időpontban tartanak meg, ugyancsak a miniszterelnök részvételével.

Mint láthatjuk, Gyurcsány egyértelművé teszi, hogy nem fél, és akármi is történik, fontosnak érzi, hogy részt vegyen a pénteki megemlékezésen. Otthon van, ezért nem hagyja, hogy ráijesszenek.

Vagyis a fentiek alapján, ha valaki neadjisten írna neki mostanában egy fenyegető levelet, amiben az áll, hogy a drága miniszterelnök úr maradjon csak otthon kilencedikén, mert különben 'alaposan meg lesz rugdosva', az csak holmi ártatlan csínytevés lenne, komolytalan szórakozás, de semmiképp sem bűncselekmény. Ha születne egy ilyen levél, és Fletó ennek ellenére is elmondaná az idei beszédét, az szintén ezt bizonyítaná.

Saját kedvenc mondásom szerint egy tevékenység vagy tilos - ekkor büntessék meg -, vagy szabad, ez esetben viszont köszönjük az információt, mert haladéktalanul beépítjük az eszköztárunkba.

És bár természetesen távol áll tőlem, hogy ezt a szólást a fentebb leírt teoretikus eszmefuttatásra vetítsem rá - elvégre ez nyilván könnyelmű elhamarkodottság lenne a részemről - azonban azt hiszem, ennek ellenére is sikerült rávilágítanom, hogy milyen szempontok alapján fogom az elkövetkezendő napokban megfontolás tárgyává tenni, hogy fellebbezzek-e a mostani rendőrségi határozat ellen, vagy sem.

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hoppá, ez új!

Az áldást sodika küldte 2008. április 22., kedd - 12:49-kor
Címkék: bomba rendorseg terrorizmus tomcat
24 komment

A Tomcat elleni vádemelés természetesen várható volt, azonban van a rendőrség mai közleményének egy olyan része is, ami - emlékeim szerint - igencsak új fejlemény a történetben.

A rendőrség azt is tudatta, hogy a nyomozáskor lefoglalták Polgár Tamás emailjeit, melyekből kiderült, hogy a férfi a lakásban lefoglalt anyagokat tavaly május 9-én, egy fővárosi rendezvényen a tömegben, emberek között akarta felhasználni. Az anyagok ilyen jellegű, tömegben való felhasználása pánik okozására lett volna alkalmas, olvasható a közleményben.

Forrás: Index, innen

Találtak olyan e-maileket, ahol Tomcat világosan leírja, hogy mit készül csinálni a Duna-parti holokamu-rendezvényen???

MI VAAAAN?!

Hmmm, ilyen e-mailről eddig még nem volt szó...

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Idegbeteg

Az áldást sodika küldte 2008. április 16., szerda - 23:59-kor
Címkék: eroszak rendor rendorallam rendorseg vicces video
még nincs komment

2008. április 11 - Magyar rendőr

(nem saját felvétel)

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Jegyvásárlás

Az áldást sodika küldte 2008. április 14., hétfő - 10:09-kor
Címkék: kepek rendor rendorseg vicces
10 komment

Az alábbi vicces beállítást Pókmalac nevű kedves olvasóm küldte. Köszönet érte. :)

Rendőrbácsi jegyet vásárol :)
(nagyításhoz kattints)

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Morvai Krisztina akcióban

Az áldást sodika küldte 2008. április 12., szombat - 0:17-kor
Címkék: krisztina morvai rendor rendorallam rendorseg tuntetes video
32 komment

Morvai Krisztina intézkedik.


A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 59. § (3)

Tilos a tömeget korlátozni a helyszínről történő eltávozásban.


Ez is szinte vágatlan anyag, mert így lehet friss. :)

Ha nem megy az alábbi videó, akkor kattints ide!

Ha nem megy a fenti videó, akkor kattints ide!

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

SoDI menni rendőrség

Az áldást sodika küldte 2008. március 31., hétfő - 18:58-kor
Kategóriák: Gárda per , Pereim
Címkék: birosag garda magyar magyar garda rendorseg sodi
40 komment

Miután néhány idegenszívű, magyarellenes végbéllény pénteken feljelentést tett a Magyar Gárda tagjai ellen, merthogy szerintük március 12-én mindenféle bűncselekményeket követtek el a bíróságon, én ma délután elsétáltam ugyanarra a rendőrkapitányságra, és beadtam egy papírt, meg egy DVD-t, mondván, nehogy elhiggyék már mindenféle útszéli mocskoknak a hazudozásait.

Magyar Gárda rendőrségi beadvány By SoDI - Első oldal - Kattints a nagyításhoz!Magyar Gárda rendőrségi beadvány By SoDI - Második oldal - Kattints a nagyításhoz!

Magyar Gárda rendőrségi beadvány By SoDI - PDF verzió - Kattints a megnyitáshoz! 

A beadvány szöveges leirata:

Budapest, V. kerületi Rendőrkapitányság
1055 Budapest, V. kerület, Szalay utca 11-13.

Tisztelt Hatóság!

Alulírott Kiss Endre Farkas (szül: 198.. … .., an: …, szigsz: …, 111. Budapest, … … 3 alatti lakos) magánemberként az alábbi

írásbeli tanúvallomással

fordulok Önökhöz:

2008. március 28-án jutott tudomásomra, hogy a Magyar Gárda Egyesület ellen folyó, társadalmi szervezet feloszlatása iránt indított per március 12-én megtartott tárgyalása előtt történtekkel kapcsolatban három társadalmi szervezet büntetőfeljelentést tett Önöknél.

A feljelentők álláspontját mindössze a vonatkozó MTI hírből ismerem, melyet jelen beadványomhoz mellékelten csatolok (1-es számú melléklet). Ebben az áll, hogy a feljelentést kényszerítés bűntette miatt tették meg.

Az 1978 évi IV. törvény alapján ezt a bűncselekményt az követi el, aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz.

A feljelentők sajtóhoz is eljuttatott álláspontja szerint mindez azzal valósult meg, hogy a Magyar Gárda egyenruháját viselők láthatólag „előre eltervezett forgatókönyv szerint, akarategységben, a nyilvánosság kizárásának szándékával” kényszerítették az érdeklődőket, hogy a tárgyalótermen kívül maradjanak. Szerintük nem az érdeklődők számának, hanem a Magyar Gárda-tagok fizikai kényszerének, a túlerőből táplálkozó fizikai és pszichikai fenyegetésnek volt köszönhető, hogy sokan kint maradtak.

Én személy szerint a Vidék Média Kft budapesti tudósítójaként voltam jelen az eseményen, melyről tudósítói megbízásom másolatát mellékelten csatolom (2-es számú melléklet), így egyrészt szemtanúja voltam a feljelentők által helytelenített történéseknek, másrészt pedig mozgóképfelvételt is készítettem a helyszínen, melynek első óráját két DVD lemezen jelen beadványomhoz csatolom. (A két lemezen ugyanaz a film látható. Az egyik DVD video, a másik pedig számítógépes Windows Media Video formátumban tartalmazza azt.) Ennek alapján határozottan állítom, hogy a feljelentő szervezetek megállapításai nem megalapozottak, valamint hogy – szándékosan, vagy tájékozatlanságból - fontos tényeket hallgatnak el a Tisztelt Hatóság elől.

A feljelentők álláspontjával ellentétben a tárgyalóterem ajtajának kinyitása után korlátozás nélkül léphettek be a terembe a sajtó és a hallgatóság képviselői, egészen addig, míg maradt bent ülőhely. Bármiféle korlátozásra csak ezt követően került sor. Ezen a megcáfolhatatlan tényen szemernyit sem változtat az a merőben mellékes körülmény, hogy a terembe bejutott hallgatóság egy része miként öltözködött.

Miután egyértelmű, hogy az ácsorgó, járkáló, fészkelődő hallgatóság jelenléte a nyugodt és megfontolt bírósági munkát kizáró tényező lett volna, így nyilvánvaló, hogy a tárgyalás nyilvánossága, mint jogi alapelv csak a teremben található ülőhelyek erejéig érvényesülhetett. A hallgatóság létszámon felüli részét ilyen módon nem érhette olyan érdeksérelem, mely a kényszerítés bűntettének megállapításának szükséges előfeltétele lenne.

Ezen a körülményen semmit sem változtat a férőhelyen felüli megjelentek szakmai végzettsége, múltban kifejtett jogvédő tevékenysége, vagy esetleges küldetéstudata.

Miután a fentiek alapján egyértelműen hiányoznak a bűncselekmény megállapításához szükséges feltételek, kérem a Tisztelt Hatóságot, hogy bűncselekmény hiányában szüntesse meg az eljárást.

Csatolt mellékletek:

· 1 db kinyomtatott NOL.hu cikk

· 1 db Vidék Média Kft „megbízási megállapodás” másolat

· 1 db TDK DVD lemez, tokján „Gárda tárgyalás – DVD videó” felirattal

· 1 db TDK DVD lemez, tokján „Gárda tárgyalás – WMV verzió” felirattal

Elérhetőségeim:

·         Mobiltelefonszám: 06-30-4563-105

·         E-mail cím: e-mail címem (naponta olvasom)

Budapest, 2008. március 31.

Tisztelettel:

nevem 

Ennyit a szemetek hazudozásairól.  

By SoDI

Kapcsolódó anyagok:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Spiclivadászat

Az áldást sodika küldte 2008. március 23., vasárnap - 19:34-kor
Címkék: rendorseg tuntetes ujsagiras
9 komment

Úgy gondolom, egy küzdelemnek mindig tisztességes keretek között kell folynia, álljon bármilyen ádáz ellenség is túloldalon. Az ávó most mégis nemtelen eszközökhöz nyúlt.

Sajtósnak álcázott ávósók filmeztek 15-én
2008-03-21. 18:09

Operatőrnek álcázott ávósok dokumentálták a március 15-i utcai harcokat - értesült a HavariaPress. Több újságírónak is feltűnt, hogy aznap este olyanok is videóznak milliós kamerákkal az utcán, akiket eddgi nem ismertek egy tévétársaságtól sem.

Az egyik áltévés kameráján például egy nem létező külföldi tévétársaság neve volt látható, a férfi pedig a BRFK által kiosztott sajtós mellényt viselte. Korábban a rendőrség mindig a sajtó felvételeit kérte be a rendbontók azonosatására, idén azonban ezt nem tették meg.

Ha saját felvételük alapján gyanúsítanak meg valakit, kérdéses, hogy a bíróság mennyire tekinti azt majd független bizonyítéknak.

Március 15-én egyébként kamerával ismét feltűnt Kökényesi Gábor is. A férfi a 2006-os utcai események alatt a C-Press újságírójának adta ki magát, miközben sérült rendőrök szemét törölgette rohamsisakban.

(HírTV nyomán a Kuruc.info)

Szerencsére nekem elég sok sajtós kolléga arca megvan március 15-éről, így a következő napokban össze fogok állítani róluk egy folyamatosan bővülő képgalériát, és a Ti segítségeteket kérem a rajta szereplő újságírók beazonosításához.

Aki a legvégén akad fent a rostán, az a spicli.

Elsőként kezdjük Kökényesi úrral, akiről már korábban kiderült, hogy amolyan fél-sajtós, fél-ávós korcskeverék.

Kökényesi Gábor: fél-sajtós, fél-ávós 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Az ÁVÓ szemszöge

Az áldást sodika küldte 2008. március 18., kedd - 23:53-kor
Címkék: 15 forradalom marcius rendorseg video
22 komment

Na, ilyet se látni minden nap.

Utcai harc a rendőrség szemszögéből! :)

Rendőrségi felvételek - Kattints ide!

By SoDI

Kapcsolódó anyagok:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Történelmi rovat

Az áldást sodika küldte 2008. március 10., hétfő - 20:33-kor
Címkék: 2006 eroszak forradalom mtv ostrom rendorseg tortenelem video
6 komment

Miután tavaly maga Gergényi Péter nyilatkozott úgy, hogy 2006 ősze már történelem, így azt hiszem, érdemes az alábbi, eddig soha nem látott anyagot amolyan történelmi érdekességként az érdeklődő közönség elé tárnom.


Amikor az MTV ostroma után minden attól volt hangos, hogy a rendőrség szégyenszemre tapasztalatlan irodistákat küldött a köztévé védelmére, az ORFK egy olyan közleményt adott ki, melyben határozottan kikérték maguknak, hogy a hősiesen életüket kockáztató, és bátran helytálló tömegoszlatókat bárki is ilyen lekicsinylő hangnemben sértegesse.

Hangsúlyozták, hogy kollégáik megfelelő kiképzésben részesültek az esemény előtt, ezért a történtekért a legkevésbé sem lehet hibáztatni őket. (Ez nyilván arra a fiatal rendőrlányra is érvényes, aki az ostrom közepén egyszerűen sírva fakadt, és úgy kellett hátul kilopni, nehogy az ő arcával legyen tele minden média.)

A 2006-os tudósítói megbízásom - Kattints a nagyításhoz!Hogy ebben a kérdésben mi volt az igazság, azt szerintem a korábban megismert tények mellett az egyik helyszínen rögzített felvételem is kiválóan jelzi. 2006 őszén az újságírói megbízásom alapján dokumentáltam az utcai eseményeket, és ennek kapcsán került rögzítésre, amint a tévéostromnál az egyik legsúlyosabban megsebesült rendőr elszakad a társaitól, a földre kerül, majd megrugdossák.

Nos, senki ne mondja nekem, hogy megfelelő kiképzésben részesült egy olyan csapat, amelyik egyszerűen hátra hagyja az egyik társát, védtelenül, szabad prédául kínálva fel őt az első sorban tevékenykedő futballszurkolóknak.

Ha nem megy a fenti videó, akkor kattints ide, ide vagy ide!

Ha esetleg a felvételen megsérülő REBISZ-es (készenléti egységes) úriember olvasná:

Itt nem arról van szó, hogy én kétségbe vonnám az Ön vagy a kollégái kvalitásait, de az tagadhatatlan, hogy megfelelő kiképzés után senki nem követhet el akkora hibát, hogy védtelenül magára hagyja bármelyik kollégáját is. Nem a képességgel volt a gond, hanem a felkészültséggel.

Itt egyértelműen igen súlyos mulasztást követett el az, aki ezeknek a rendőri egységeknek a kiképzését végezte, mégse hallottunk hírt az elmúlt másfél évben arról, hogy ezért bárkit is felelőségre vontak volna.

A tüntetők kollektív hibáztatása néhány keményfejű fociszurkoló egy-két elhajlása miatt (földön fekvő emberre úriember soha nem támad) viszont rendszeres eleme az akkor történtek balliberális tálalásának.

Arról a tényről, hogy akármi is történik, egy megfelelő kiképzési programon átesett, és normálisan felszerelt rendőri csapatban senkinek sem szabadna megsérülnie, nem beszél senki. Holott tény, hogy ilyen módon a felvételen látott incidensnek is érdemes lenne a rendőrségen belül megkeresni a hanyag mulasztás okán elmarasztalható felelősét.


Egyébként, ha valakit érdekel, itt letölthető az összes, 2006 szeptemberében rögzített videófelvételem. Vágatlanul, cenzúrálatlanul, másfél órányi videóanyag:

UPDATE 2009. márciusában: ÚJRA ELÉRHETŐ!

SoDI - 2006 szeptemberi felvételek - Kattints a letöltéshez! (69 Mb)

(A zip-ben lévő mp4 kiterjesztésű videók a Media Player Classic nevű programmal játszhatóak le. Mivel nem álltam át nyári időszámításra, ezért minden egyes felvétel metaadata egy órával korábbi időpontot jelent.)

Aki pedig néhány perc terjedelemben a bennük látható látványosabb jelenetek kiválogatására kíváncsi, az szemezgessen kedvére a kapcsolódó videóim között. :)

By SoDI

Kapcsolódó saját videóanyagok 2006 őszéről:


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!

Bűnüldözés

Az áldást sodika küldte 2008. március 6., csütörtök - 15:05-kor
Kategóriák: Paródia
Címkék: rendorseg vicces video
még nincs komment

Csak egy filmforgatás, de attól még vicces. :)

 

By SoDI


 
 
0 (0)
Jelentkezz be a szavazáshoz!
Régebbiek | Végére »